velikost textu

Prezentace těla a tělesnosti na Instagramu v souvislosti s interakcemi uživatelek a uživatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezentace těla a tělesnosti na Instagramu v souvislosti s interakcemi uživatelek a uživatelů
Název v angličtině:
The Presentation of Body and Corporeality in Instagram with Regard to Interactions of Its Users
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Suchá
Vedoucí:
Irena Reifová
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Id práce:
215206
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Instagram, sociální sítě, symbolický interakcionismus, sebeprezentace, tělo, osobní značka, dramaturgická teorie
Klíčová slova v angličtině:
Instagram, social network, symbolic interactionism, self-presentation, body, self-branding, dramaturgical theory
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce si nese za cíl poskytnout náhled na problematiku sociálních sítí, konkrétně stále populárnějšího Instagramu, v souvislosti s vnímáním těla a tělesnosti svých uživatelů a mezilidskými interakcemi. V teoretické části se práce věnuje symbolickému interakcionismu, který zkoumá společnost skrze interakce jedinců a zabývá se jejich následnou interpretací. Další teoretické kapitoly jsou věnovány pojmům sebeprezentace a tělo ze sociologického pohledu a aktuálním výzkumům sebeprezentace a interakcí v prostředí Instagramu. V empirické části této závěrečné práce je zvolen kvalitativní přístup. Vzorek zkoumaných jedinců byl složen pomocí účelového výběru a metody sněhové koule, za dodržení definovaných sociodemografických kritérií. Vzorek tvoří muži i ženy ve věku 20 až 30 let, pobývající v České republice, kteří studují, nebo dostudovali vysokou školu. Data byla získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru a deníčkových výzkumů. Zvukový záznam, text i fotografie byly analyzovány po vzoru zakotvené teorie.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis aims to provide an overview of social networks issue, specifically of increasingly popular Instagram with regard to body and corporeality perception of its users and interpersonal interactions. The theoretical part of this thesis cover symbolic interactionism, which analyse the society through individual interactions and interprets them. Other theoretical chapters are dedicated to notions of self-presentation and body from the sociological point of view and current research of self-presentation and interactions in the Instagram environment. For the empirical part of this diploma thesis the qualitative approach has been chosen. The sample of studied individuals was composed using the purposive sample and the snow ball method, with respect to defined socio-demographic criterions. The sample is composed of man and women in the age of twenty to thirty years old, living in the Czech Republic, who are university students or absolvents. The data were obtained using semi-structured interviews and diary research. The audio record, text and photographs were analysed following the example of the grounded theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Suchá 3.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Suchá 247 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Suchá 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Suchá 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Irena Reifová 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 152 kB