velikost textu

Komunikace vybraných subjektů v online a offline prostředí (na příkladu komunikace podniků České dráhy, RegioJet a Leo Express)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace vybraných subjektů v online a offline prostředí (na příkladu komunikace podniků České dráhy, RegioJet a Leo Express)
Název v angličtině:
Communication of selected companies in online and offline environment (illustrated on enterprises České dráhy, RegioJet and Leo Express)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anika Stará
Vedoucí:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
215204
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunikace, komunikační aktivity, mediální platformy, marketingová komunikace, offline média, online média, sociální sítě, České dráhy, RegioJet, Leo Express
Klíčová slova v angličtině:
Communication, communication activities, media platforms, marketing communication, offline media, online media, social networks, České dráhy, RegioJet, Leo Express
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce na téma Komunikace vybraných subjektů v online a offline prostředí (na příkladu komunikace podniků České dráhy, RegioJet a Leo Express) má za cíl zmapovat komunikační aktivity zmíněných dopravců na online a offline mediálních platformách v českém prostředí. V teoretické části je vymezeno základní pojmosloví k analyzované problematice, konkrétně z oblastí komunikace, médií, marketingu a částečně také z pohledu lingvistiky. Praktická část obsahuje kromě metodologie také představení analyzovaných společností, Českých drah, RegioJetu a Leo Expressu a deskriptivní analýzu jejich prezentace, respektive komunikace na různých mediálních kanálech, a to pro každou ze zmíněných společností zvlášť. Dále se v praktické části nachází komparace společností na základě získaných výsledků z deskriptivní analýzy a popis doplňkové kvantitativní analýzy – dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 808 respondentů různého věku z celé republiky a má napomoci k získání ucelenějšího pohledu na zkoumané komunikační aktivity zmíněných dopravců, v tomto případě z pohledu zákazníků. Na konci praktické části jsou shrnuty a vyhodnoceny zjištěné výsledky a nachází se zde také z nich vycházející navržená doporučení – opět pro každou ze zkoumaných společností zvlášť.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis which is titled Communication of selected companies in online and offline environment (illustrated on enterprises České dráhy, RegioJet and Leo Express) aims to map the communication activities of the mentioned carriers on online and offline media platforms in the Czech environment. In the theoretical part is defined the basic terminology of analyzed issues, above all from the area of communication, media, marketing and partially also from the perspective of linguistics. The practical part besides the methodology includes a presentation of the analyzed companies, České dráhy, RegioJet and Leo Express, and also a descriptive analysis of their presentation or more precisely communication activities on various media types and platforms – for each of the mentioned companies separately. Furthermore, in the practical part there is a comparison of analyzed companies, based on the results of descriptive analysis and there is also a description of an additional quantitative analysis – a questionnaire survey, which was answered by a total of 808 respondents of all ages from all over the country – so in this case from the customer‘s point of view. At the end of the practical part, the results are summarized and evaluated, and besides, there are also from them following recommendations – again for each of the companies separately.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anika Stará 10.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anika Stará 5.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anika Stará 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anika Stará 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 152 kB