velikost textu

Seriál Most! a jeho dopad na české seriálové a mediální prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seriál Most! a jeho dopad na české seriálové a mediální prostředí
Název v angličtině:
Most! series and its impact on the czech TV drama and media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Šuhajová
Vedoucí:
PhDr. Milan Kruml
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
215186
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Most!, Policie Modrava, seriál, české seriály, kvantitativní obsahová analýza, kvalitativní dotazování
Klíčová slova v angličtině:
Most!, Policie Modrava, series, Czech series, quantitative research, qualitative research
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá seriálem Most!, uvedeným Českou televizí v roce 2019. Jejím cílem bylo zjistit, zda a případně jak se Most! odlišoval od standardní české seriálové produkce. V teoretické části práce byl Most! zasazen do českého seriálového kontextu a bylo zkoumáno, v jakých konkrétních ohledech se lišil. Bylo zjištěno, že se nejvýrazněji odlišoval postavami, kreativně využitým natáčecím prostředím a zvolenou tematikou. Rovněž bylo zjištěno, že Most! lze považovat za quality TV a že je tedy oproti jiným českým seriálům kvalitativně na výši. Praktická část práce byla rozdělena do dvou částí. V první části bylo účelem pomocí kvantitativní obsahové analýzy zjistit, zda se obrovská popularita a odlišnost seriálu promítla i do způsobu, jakým o něm informovala média. Aby bylo možné srovnání s jiným českým seriálem, byla zároveň provedena analýza mediálního obrazu seriálu Policie Modrava. Bylo zjištěno, že mediální obraz Mostu! se lišil především v množství publikovaných příspěvků, ve způsobu, jakým média o seriálu informovala, v tématech, jimž se média v souvislosti se seriálem věnovala, v žánrové skladbě příspěvků a rovněž spektrum médií, které se Mostu! věnovalo, bylo daleko širší než spektrum médií věnujících se Policii Modrava. Bylo tedy dokázáno, že odlišnost seriálu se odrazila i na jeho mediálním obrazu. Ve druhé praktické části práce bylo prostřednictvím dotazníků zkoumáno, zda a případně jak Most! ovlivní české seriálové prostředí. Bylo zjištěno, že Most! má do určité míry potenciál ovlivnit budoucí podobu komediálních seriálů, ne však české seriálové prostředí jako celek.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma theses deals with the Most! series presented by the Czech television in 2019. The purpose of this theses was to find out how the Most! series distinguished from standard Czech series production. In the theoretical part of this theses the Most! series has been put in the Czech series context and concrete distinctions have been investigated. It has been found out, that the most important distinctions have lain in characters, creatively used filming locations and the main theme. Also it has been found out that the Most! series can be considered quality TV so it was endowed with higher quality than other Czech series. Practical part of the theses has been divided into two parts. The purpose of the first part has been to investigate the media reflection of the series using quantitative methods of research. Alongside this research another quantitative analysis of the Czech series Policie Modrava has been made to gain data to comparision. It has been found out that the Most! media reflection contained more published articles from wider media spectrum and it differed mainly in topics and journalistic genres. So it has been proven that the distinction of the Most! series influenced its media reflection. In the second practical part it has been investigated whether the Most! series has potential to influence Czech audiovisual environment. It has been found out that the series has potential to influence future Czech comedy series but definitely not the whole Czech audiovisual environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Šuhajová 4.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Šuhajová 78 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Šuhajová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Šuhajová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Kruml 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 152 kB