velikost textu

Reprezentace České republiky ve francouzském tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reprezentace České republiky ve francouzském tisku
Název v angličtině:
Representation of the Czech Republic in French press
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Turňová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Id práce:
215175
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká republika, Francie, L‘Humanité, Le Figaro, reprezentace
Klíčová slova v angličtině:
Czech Republic, France, L‘Humanité, Le Figaro, representation
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce „Reprezentace České republiky ve francouzském tisku“ je analýza zmínek o České republice ve vybraných francouzských denících Le Figaro a L’Humanité. Analýza je provedena kombinací smíšené metody, přičemž pro kvantitativní část analýzy byla užita kvantitativní obsahová analýza a pro kvalitativní část byla užita metoda konstantní komparace. Vzorek výzkumu tvoří celkem 515 článků obou deníků obsahující zmínku o České republice, jež byly publikovány mezi lety 2017–2019. Cílem diplomové práce je dosažení odpovědí na výzkumné otázky, kterými autorka zjišťuje tematickou agendu příspěvků, na mediální obraz o české politice a politických aktérech, na vyobrazení česko-francouzských vztahů a na relevanci aplikace typologie kultur Geerta Hofstedeho pro mediální výzkum. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V první zmíněné části jsou popsány přístupy k reprezentaci v médiích, Hofstedeho typologie kultur, vývoj česko-francouzských vztahů a povaha francouzského tisku spolu s informacemi o konkrétních denících. Výzkumná část shrnuje metody analýzy užité v této práci spolu s následnou interpretací výsledků kvantitativní a kvalitativní analýzy. Výstupem druhé části jsou odpovědi na výzkumné otázky formulované na počátku výzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the diploma thesis „Representation of the Czech Republic in French press“ is the analysis of articles mentioning the Czech Republic in French daily press Le Figaro and L’Humanité. The analysis is performed by mixed method, whilst the quantitative part of the analysis is performed by content analysis and the qualitative part is performed by constant comparative technique. The research sample consists of 515 articles of both titles containing references of the Czech Republic published between the years 2017 and 2019. The aim of this thesis is to achieve answers to the research questions related to the agenda of the topic, the media image of Czech politics and politicians, the representation of relations between the Czech Republic and France and the relevance of the typology of cultures presented by Geert Hofstede. The thesis consists of the theoretical part and the performed research. The first part contains chapters describing various approaches to media representation, Hofstede’s typology of cultures, the development of the relations between the Czech Republic and France and the nature of the French press together with information about specific press. The research part summarizes the methods used for the analysis toghether with a subsequent interpretation. The outcome of the research are the answers to the research questions defined at the beginning of the analytical part.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Turňová 2.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Turňová 430 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Turňová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Turňová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 152 kB