velikost textu

Dezinformace a jejich šíření v českém mediálním prostoru během volby prezidenta ČR 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dezinformace a jejich šíření v českém mediálním prostoru během volby prezidenta ČR 2018
Název v angličtině:
Disinformation and its dissemination in the Czech media environment during the Czech presidential election 2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Matěj Husák
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Id práce:
215174
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, Dezinformace, Prezidentské volby, Rusko, Drahoš, Pragmalingvistika
Klíčová slova v angličtině:
Media, Disinformation, Presidential Election, Russia, Drahos, Pragmalinguistics
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá šířením manipulativních, propagandistických a falešných zpráv v internetovém online prostředí. K šíření těchto dezinformací docházelo rovněž během českých prezidentských voleb, které se konaly v lednu roku 2018. Tyto dezinformace byly šířeny zejména tzv. alternativními médii, jež jsou často spojována také s rozšiřováním ruské propagandy. Výzkumným cílem této práce je prostřednictvím kvalitativní textové analýzy rozebrat dezinformace a jejich šíření, užité prostředky a formy dezinformací ve stanoveném období od listopadu roku 2017 až po březen roku 2018 na vybraných zpravodajských portálech. V teoretické části práce představujeme zejména ucelený a podrobný přehled teoretického ukotvení dezinformací a propagandy, jejich cíle, aspekty šíření, výsledný efekt a možné způsoby obrany proti nim. Obdobně zmiňujeme i jednotlivé kroky pragmalingvistiky, jež slouží jako teoretický podklad pro naši práci. V empirické části práce, která je strukturálně rozdělena dle jednotlivých médií, analyzujeme mediální obsah pěti vybraných zpravodajských webů. V závěru práce docházíme ke zjištění, že na webových servech prokazatelně docházelo k šíření klamných, manipulativních a lživých sdělení, majoritně pak o prezidentském kandidátovi Jiřím Drahošovi, a to především v lednu roku 2018, došlo i k objevení charakteristických prvků ruského informačního narativu a propagandy.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the spread of manipulative, propagandistic and fake news in the Internet online environment. The spread of disinformation also occurred during the Czech presidential election, which took place in January 2018. This disinformation was spread mainly by the so-called alternative media, which are often associated with the spread of Russian propaganda. The aim of this thesis is to analyze the disinformation and its dissemination, the means used and forms of disinformation in the specified time period from November 2017 to March 2018 on selected news portals through qualitative textual analysis. In the theoretical part of this thesis, we present a comprehensive and detailed theoretical overview of disinformation and propaganda, its goals, aspects of dissemination, the resulting effect and possible ways how to defend against them. Similarly, we mention the individual steps of pragmalinguistics, which is theoretical basis for our research. In the empirical part of the work, we analyze the media content of five selected news sites, which we structurally divide according to individual media. At the end of our thesis we found out that there was a demonstrable spread of misleading,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matěj Husák 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matěj Husák 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matěj Husák 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB