velikost textu

Komentovaný překlad: Penney Barry and Gina Teague. 2016. CULTURE SMART! Australia: The Essential Guide to Customs & Culture. London: Kuperard. Kapitola 1 (s. 12–31) a Kapitola 6 (s. 86–98).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Penney Barry and Gina Teague. 2016. CULTURE SMART! Australia: The Essential Guide to Customs & Culture. London: Kuperard. Kapitola 1 (s. 12–31) a Kapitola 6 (s. 86–98).
Název v angličtině:
Annotated translation: Penney Barry and Gina Teague. 2016. CULTURE SMART! Australia: The Essential Guide to Customs & Culture. London: Kuperard. Chapter I (p. 12–31) and Chapter VI (p. 86–98).
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Stupavská
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Ešnerová
Id práce:
215122
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Finská studia (AK SUO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komentovaný překlad|překladatelská analýza|překladatelské problémy|překladatelské postupy|překladatelské posuny|Austrálie|kultura|průvodce|Barry Penney|Gina Teague
Klíčová slova v angličtině:
annotated translation|translation analysis|translation problems|translation methods|translation shifts|Australia|culture|guide|Barry Penney|Gina Teague
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce obsahuje komentovaný překlad vybraných kapitol knihy Barryho Penneyho a Giny Teague Australia: The Essential Guide to Customs & Culture z edice kulturních průvodců Culture Smart! V první části práce jsou prezentovány překládané kapitoly, jež se zabývají zejména základními historickými, geografickými a politickými informacemi o Austrálii a australskou kuchyní. Druhou částí práce je komentář k překladu, který se skládá z analýzy výchozího textu a překladatelských problémů a z typologie překladatelských posunů v cílovém textu. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, překladatelské posuny, Austrálie, kultura, průvodce, Barry Penney, Gina Teague
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis consists of the annotated translation of selected chapters from the book Australia: The Essential Guide to Customs & Culture by Barry Penney and Gina Teague from the Culture Smart! edition of cultural guides. In its first part, the thesis presents the translated chapters focused mainly on fundamental historical, geographical and political information about Australia and on Australian cuisine. The second part of the thesis is a commentary to the translation comprising the analysis of the source text and translation problems and the typology of translation shifts in the target text. Key words: annotated translation, translation analysis, translation problems, translation methods, translation shifts, Australia, culture, guide, Barry Penney, Gina Teague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Stupavská 859 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Stupavská 6.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Stupavská 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Stupavská 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Ešnerová 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Zuzana Šťastná 154 kB