velikost textu

Predikce spontánního předčasného porodu - role porodní asistentky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Predikce spontánního předčasného porodu - role porodní asistentky
Název v angličtině:
Prediction of spontaneous preterm labor - role of midwife
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Plojharová
Vedoucí:
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Oponent:
MUDr. Jan Přáda
Konzultant:
MUDr. Patrik Šimják
Id práce:
215081
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předčasný porod, predikce, fetální fibronektin, cervikometrie ultrazvukem
Klíčová slova v angličtině:
preterm labor, prediction, fetal fibronectin, ultrasound cervicometry
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku predikce předčasného porodu. Předčasný porod je jedním z nejzávažnějších problémů v porodnictví a příčinou mnoha perinatálních komplikací. Incidence se dnes v České republice pohybuje kolem 7,2 %. Problémem predikce této závažné patologie je falešná negativita nebo naopak falešná pozitivita, kdy jsou ženy zbytečně hospitalizovány a léčeny. Je velmi důležité najít metodu, která by dokázala odhalit co nejvíce hrozících předčasných porodů a zároveň vykazovala co nejnižší falešnou pozitivitu. To je ovšem velmi obtížné. Předčasný porod je zapříčiněn multifaktoriálními vlivy. Cílem práce bylo zjistit predikovatelnost předčasného porodu pomocí vaginální cervikometrie ultrazvukem, její kombinace s vyšetřením hladiny fetálního fibronektinu ve vaginální tekutině a účinnost algoritmu QUIPP v predikci předčasného porodu. Tyto cíle byly doplněny o 6 hypotéz, které pomohly jejich splnění. Od ledna 2019 do března 2020 byly vyšetřovány asymptomatické ženy s vysokým rizikem předčasného porodu v týdnu těhotenství 22+0 až 25+6. Do práce byly vybrány ženy, které zároveň následně porodily v Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Shromážděná data od těchto žen byla následně zpracována, statisticky spočítána a popsána pomocí tabulek a grafů. Z výsledků práce vyplývá, že kombinací vyšetření hladiny fetálního fibronektinu a vaginální cervikometrie ultrazvukem se významně zlepšuje predikce předčasného porodu. Ještě lepších výsledků se pak dosáhlo použitím algoritmu QUIPP, a to především v predikci předčasného porodu před 34+0 týdnem těhotenství. Použití těchto metod se jeví jako vhodné k predikci předčasného porodu, je ovšem zapotřebí dalších výzkumů a studií s větším výzkumným souborem. Klíčová slova předčasný porod, predikce, fetální fibronektin, cervikometrie ultrazvukem
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the issue of premature birth prediction. Premature delivery is one of the most serious problems in obstetrics and the cause of many perinatal complications. The incidence in the Czech Republic today is around 7,2 %. The problem of prediction of this serious pathology is false negativity or converselyfalse positivity. Regarding the latter, women are unnecessarily hospitalized and treated. It is very important to find a method that could detect as many impending premature births as possible and at the same time show the lowest possible false positivity. However, this is very difficult. Premature birth is caused multifactorial effects. The aim of the study was to determine the premature birth prediction using vaginal ultrasound cervicometry in combination with the examination of fetal fibronectin levels in the transvaginal fluid and the effectiveness of the QUIPP algorithm in predicting the premature birth. These goals were accompanied by 6 hypotheses that helped to fulfill the goals. From January 2019 to March 2020, asymptomatic women with a high risk of premature birth in the week of pregnancy 22+0 to 25+6 were examined. Also, women who then gave birth at the Department of Gynecology and Obstetrics of the First Faculty of Medicine and General Teaching Hospital in Prague, were selected for this study. The data collected from these women were then processed, statistically calculated and described using tables and graphs. The results show that combination the examination of fetal fibronectin levels to vaginal ultrasound cerviometry significantly improves the prediction of preterm birth. Even better results were achieved using the QUIPP algorithm, especially in the prediction of premature birth before 34+0 weeks of pregnancy. The use of these methods appears to be suitable for predicting premature birth, but further research and studies with a larger research sample are needed. Keywords preterm labour, prediction, fetal fibronectin, ultrasound cervicometry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Plojharová 10.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Plojharová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Plojharová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Přáda 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 750 kB