velikost textu

Zdravotní gramotnost české dospělé populace v problematice rakoviny prsu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravotní gramotnost české dospělé populace v problematice rakoviny prsu
Název v angličtině:
Breast cancer literacy amongst adult population of Czech Republic /Breast cancer literacy amongst Czech adults
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renata Jirásková
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponent:
Bc. Markéta Purmová
Id práce:
215076
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rakovina prsu, karcinom prsu, mužský karcinom prsu, problematika rakoviny prsu, zdravotní gramotnost, česká dospělá populace
Klíčová slova v angličtině:
Breast cancer, male breast cancer, breast cancer knowledge, health literacy, Czech adult population
Abstrakt:
ABSTRAKT Autor: Renata Jirásková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Zdravotní gramotnost české dospělé populace v problematice rakoviny prsu Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 117 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: rakovina prsu, karcinom prsu, mužský karcinom prsu, problematika rakoviny prsu, zdravotní gramotnost, česká dospělá populace Bakalářská práce se zabývá zdravotní gramotností dospělých českých občanů v problematice rakoviny prsu. Teoretická část zahrnuje anatomii prsu, rozděluje maligní nádory prsu, popisuje etiologii, incidenci a mortalitu, diagnostické metody a léčbu rakoviny prsu. Zaměřuje se i na zdravotní gramotnost včetně prevence a zmiňuje některé organizace angažující se v problematice rakoviny prsu. Práce je zaměřena nejen na ženy, ale i na muže. Empirická část je tvořena kvantitativním dotazníkovým šetřením, které řešilo otázky zdravotního stavu a jeho podpory společně s rizikovými faktory rakoviny prsu. Šetření zjišťovalo také pravidelnost a úroveň prevence včetně selfmonitoringu a vyšetřování partnerem, partnerkou nebo lékařem. Dále šetření zmapovalo znalosti v oblasti rakoviny prsu u muže, povědomí o příznacích rakoviny prsu, diagnostice, léčbě a angažujících se organizacích. Muži měli možnost vyjádřit se k preventivnímu screeningu mužských prsů. Data byla porovnána s některými předchozími výzkumy. Návrhy stanovené na základě diskuze mohou být podnětem k dalšímu výzkumnému šetření. Výstupem práce je návrh na moderní edukační propagaci.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Author: Renata Jirásková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Breast cancer literacy amongst adult population of Czech Republic Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Number of pages: 117 Year of defense: 2020 Keywords: Breast cancer, male breast cancer, breast cancer knowledge, health literacy, Czech adult population This bachelor thesis is dealing with the health literacy in breast cancer knowledge of the adult Czech citizens. The theoretical framework contains breast anatomy, explains categorization of the malignant breast tumors, describes the etiology, incidence and mortality, shows diagnostic methods as well as treatment options for breast cancer. The health literacy in prevention is also discussed and some organizations involved in breast cancer research, treatment and education are mentioned. This thesis is focused not only on women but also on men. The empirical part consists of a quantitative questionnaire that dealt with the health status and its support together with breast cancer risk factors. The regularity as well as the quality of prevention have been investigated in this survey. Questions on self-monitoring and examination by a partner or physician were also included. Furthermore, survey charted knowledge in breast cancer in men as well, particularly then awareness of the respective symptoms, diagnosis, treatment and engaging organizations. Men had the chance to comment on preventive screening of male breasts. The obtained data were compared with some previous investigations. Tendencies identified in this survey may be the subject of future research. The outcome of this thesis is a draft of modern educational materials.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renata Jirásková 4.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renata Jirásková 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renata Jirásková 1.26 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Markéta Purmová 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB