velikost textu

Hormonální antikoncepce z pohledu laické veřejnosti v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hormonální antikoncepce z pohledu laické veřejnosti v České republice
Název v angličtině:
Public awareness of hormonal contraceptives in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Irena Krůtová
Vedoucí:
Michael Fanta
Oponent:
PhDr. Hana Syrová
Konzultant:
MUDr. Andrej Černý
Id práce:
215073
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hormonální antikoncepce, tromboembolická nemoc, vlivy antikoncepce, menstruace, kontracepční metody, plánované rodičovství
Klíčová slova v angličtině:
hormonal contraception, thromboembolic disease, contraceptive effects, menstruation, contraceptive methods, planned parenthood
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá povědomím veřejnosti o negativních a pozitivních vlivech při užívání hormonální antikoncepce. Hormonální antikoncepce je jednou z nejvyužívanějších metod kontracepce v dnešní době. I přes její oblíbenost není zcela jasné povědomí o možných dalších příznivých účincích (kromě kontracepčního zajištění), a zároveň o jejích negativních dopadech na ženský organismus. Hormonální antikoncepce působí nejen na plodnost ženy, ale také ovlivňuje různé biochemické procesy v jejím těle. Teoretická část čtenáře seznamuje se základy menstruačního cyklu, rozvojem hormonální antikoncepce ve světě včetně druhů, které se dnes vyskytují, a zejména s pozitivními a negativními dopady na ženský organismus. Praktická část se zabývá rozborem dotazníkového šetření. Cílem práce je zjistit informovanost o pozitivních a negativních vlivech hormonální antikoncepce a poukázat při tom na jejich výskyt mezi laickou veřejností. Klíčová slova: Hormonální antikoncepce, tromboembolické onemocnění, rizika antikoncepce, vedlejší účinky, vlivy antikoncepce, menstruace, kontracepční metody
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis provides an insight into how the public is aware of both the negative and positive impacts of hormonal contraceptives. Nowadays, hormonal contraceptives are one of the most common methods of contraception. Although being so popular, people are not much aware either of the other potential positive effects (in addition to contraception) or of the negative impacts that hormonal contraceptives have upon the organism of a woman. Hormonal contraceptives do not only influence the fertility of a woman, but also various biochemical processes in the woman’s body. The theoretical part of this thesis makes the reader aware of the fundamental principles of menstrual cycle, development of hormonal contraceptives of all types worldwide that are used nowadays and in particular of the positive and negative effects of hormonal contraceptives upon the organism of a woman. The practical part contains an analysis of a questionnaire investigation. The aim of this thesis is to find out how the public is informed of the positive and negative effects of hormonal contraceptives and to make aware of the occurrence of such effects among the general public. Key words: hormonal contraception, thromboembolic disease, risk of contraception, side effects, contraception effects, menstruation, contraceptive methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Irena Krůtová 14.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Irena Krůtová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Irena Krůtová 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Irena Krůtová 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Michael Fanta 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Syrová 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 751 kB