velikost textu

Ichtyóza - nemoc celé rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ichtyóza - nemoc celé rodiny
Název v angličtině:
Ichthyosis – A disease of the whole family
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Jílková
Vedoucí:
MUDr. Blanka Pinková
Oponent:
MUDr. Jan Přáda
Konzultant:
Mgr. Romana Borská
Id práce:
215070
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ichtyóza, genetika, vnější faktory, kvalita života, péče
Klíčová slova v angličtině:
ichthyosis, genetics, external factors, quality of life, care
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Ichtyóza - nemoc celé rodiny se zabývá onemocněním Ichtyóza, jeho typy, dědičností a kvalitou života pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se věnuji jednotlivým typům onemocnění, možnostem diagnostiky, terapie a vlivem na porod matky dítěte s tímto onemocněním. V části praktické zkoumám období prvních známek onemocnění dítěte, vliv na porod dítěte, postoj rodičů dítěte s ichtyózou k plánování dalšího potomka a míru každodenní zátěže pro nemocné a jejich pečovatele. Výzkum provádím formou dotazníku rozeslaného mezi rodiny, jejichž člen daným onemocněním trpí a dotazníku doplňkového, který byl předložen matkám zdravých dětí. Práce je zaměřena na větší informovanost veřejnosti o Ichtyóze, o nezbytné péči o kůži postižených a o neinfekčnosti tohoto onemocnění. V příloze č.3 jsou uvedeny i nejoblíbenější přípravky ke zmírnění klinických příznaků. klíčová slova: ichtyóza, genetika, kvalita života, péče, život, dědičnost, diagnostika, terapie, porod, prenatální
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bachelor thesis entitled Ichthyosis - A disease o f the whole family deals with the disease Ichthyosis, its types, heredity and quality of life of patients. The w ork is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical part I present an individual types of diseases, possibilities of diagnostics, therapy and the influence on the labour of a mother of a child with this disease. In the practical part, I examine the period of the first signs of childhood disease, the impact on childbirth, the attitude of parents of a child with ichthyosis to plan another child and the degree of a daily burden for patients and their caregivers. I carry out the research in the form of a questionnaire sent out among the families whose members suffer from the given disease and a supplementary questionnaire, which was presented to the mothers of healthy children. The work is focused on greater public awareness of Ichthyosis, the necessary care of the skin of the affected and the non-infectiousness of this disease. The most popular products for relieving clinical symptoms are introduced in the attachment No. 3. keywords: ichthyosis, genetics, quality of the life, care, life, heredity, diagnostics, therapy, labour, prenatal
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Jílková 16.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Jílková 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Jílková 363 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Jílková 388 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Blanka Pinková 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Přáda 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 750 kB