velikost textu

Edith Piaf - profesní a kariérní vyvoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edith Piaf - profesní a kariérní vyvoj
Název v angličtině:
Edith Piaf: Life and career
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Marciňová
Vedoucí:
PhDr. Eva Kalfiřtová
Oponent:
Mgr. Jiří Jančík
Id práce:
215033
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Edith Piaf, šanson, životopis, kariéra
Klíčová slova v angličtině:
Edith Piaf, chanson, autobiography, career
Abstrakt:
kalářská práce se zabývá životem a kariérou Edith Piaf. V práci jsou zkoumány jednotlivé životní etapy a kariérní momenty, které přispěly k rozvoji osobnosti této zpěvačky a její profese autorky. Dále práce pojednává jak o klíčových osobnostech, které měly podíl na zpěvaččině kariérním růstu, tak o mužích, kteří ji inspirovali při psaní písní a kterým následně vypomohla v jejich kariéře. Neméně důležitý prostor je věnován vývoji a tvorbě repertoáru Edith Piaf, který se utvářel v závislosti na zpěvaččině psychickém a fyzickém rozpoložení. Výsledkem této práce je chronologicky navržený plán, který poskytuje ucelený náhled na životní cestu a vývoj kariéry Edith Piaf, která se proslavila v celosvětovém měřítku přispěla k rozšíření a vývoji písňového žánru. Dále byla zjištěna klíčová role Raymonda Asso při utváření a budování kariéry a důležitost milostných vztahů pro získání inspirace a udržení tvůrčího ducha. Použitou metodou pro vypracování bakalářské práce byla rozsáhlá rešerše sti života a kariéry Edith Piaf za pomoci knižních a elektronických zdrojů. Dále bylo využito audiovizuálních dokumentů k lehkému rozboru písní. KLÍČOVÁ SLOVA Edith Piaf, šanson životopis, kariéra
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with life and career of Edith Piaf. The thesis also analyses individual life phases and important career moments, which contributed to the development of personality of Edith Piaf and her profession as a composer-interpreter-author. This thesis treats not only the key figures, which had an influence upon the singer’s career growth, but also men, who inspired her in song writing and whom she then helped in their career. Not less important space is dedicated to the evolution and creation of the repertoire of Edith Piaf, which was formed in relation to the singer’s psychological and physical state of mind. The result of this thesis is a chronologically designed plan, which provides a comprehensive view on life journey and development of career of Edith Piaf, who has become famous on a worldwide scale and contributed to the proliferation and development of chanson genre. There was also discovered a key role of Raymond Asso in formation and development of career and the importance of love relationships in obtaining inspiration and maintaining creative spirit. The method used for elaboration of this bachelor thesis was extensive research into the life and career of Edith Piaf by means of printed and electronic resources. There were also used audiovisual documents for listening and light analysis of songs. KEYWORDS Edith Piaf, chanson, autobiography, career
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Marciňová 544 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Marciňová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Marciňová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Kalfiřtová 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Jančík 353 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Müllerová, CSc. 152 kB