velikost textu

Princip non-refoulment a koncept bezpečných zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Princip non-refoulment a koncept bezpečných zemí
Název v angličtině:
The Principleof Non-refoulement and the Concept of SafeCountries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Brychtová
Vedoucí:
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
Id práce:
214897
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
princip non-refoulement, bezpečná země původu, třetí bezpečná země, princip vzájemné důvěry
Klíčová slova v angličtině:
non-refoulement, safe country of origin, safe third country, mutual trust
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaobírá konceptem bezpečných zemí. Rozlišuje se přitom především bezpečná země původu a bezpečná třetí země. Při aplikaci konceptu bezpečných zemí jsou státy limitovány svými mezinárodněprávními závazky, a to zejména tzv. principem non-refoulement. Koncept bezpečných zemí nad to nelze zkoumat ani aplikovat bez přihlédnutí k principu non-refoulement. Princip non-refoulement proto tvoří další tematický celek této diplomové práce. Princip non-refoulement je v této diplomové práci zkoumán zejména ve znění a rozsahu, v jakém je definován Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 1951 ve znění Newyorského protokolu z roku 1967. Předmětem zkoumání této diplomové práce je určení, jestli je koncept bezpečných zemí v souladu s principem non-refoulement. Další výzkumnou otázkou je, jaký má a jaký by měl mít princip non-refoulement vliv na postup států, když koncept bezpečných zemí aplikují. Diplomová práce je zaměřena na fungování konceptu bezpečných zemí v Evropě, resp. v Evropské unii. Právní úpravu bezpečných zemí lze v EU najít v právních normách, které náležejí do tzv. společného evropského azylového systému. Středobodem společného evropského azylového systému je princip vzájemné důvěry (mutual trust), který je proto rovněž v této diplomové práci podroben přezkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the safe country concept; within which we can further distingiush two concepts – the one of a safe country of origin and that of a safe third country. When applying the safe country concept, states are limited by their obligations which stem from international law, in particular by the principle of non-refoulement. Furthermore, the concept of safe countries cannot be analyzed nor applied without taking the non-refoulement principle into consideration. The non-refoulement principle is therfore one of the main topics of this thesis. It is viewed primarily trough the lens of the definition given by the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 1951 and the New York Protocol Relating to the Status of Refugees of 1967. The goal of this thesis is to determine, whether the concept of safe countries is indeed in accordance with the non-refoulement principle. We will subsequently try to answer the question of how influential the principle is (and should be) in terms of states that follow the concept of safe countries. The main concern of this thesis is the application of the safe country concept in Europe, or more precisely in the European Union. The european safe country legislation belongs to the so-called Common European Asyulm System. The centrepiece of this legal structure lies in the concept of mutual trust, that is naturally also discussed in this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Brychtová 935 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Brychtová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Brychtová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 152 kB