velikost textu

Využití systému CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí v ergoterapii u osob se získaným poškozením mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití systému CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí v ergoterapii u osob se získaným poškozením mozku
Název v angličtině:
The utilization of CogniPlus system in cognitive-functions training during the occupational therapy for people with acquired brain injury
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martina Pilzová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Piťhová
Oponent:
Bc. Olga Nováková
Konzultant:
Mgr. Kristýna Hoidekrová
Id práce:
214835
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
získané poškození mozku, rehabilitace kognitivních funkcí, počítačová rehabilitace, ergoterapie, CogniPlus
Klíčová slova v angličtině:
aquired brain injury, cognitive rehabilitation, computer-assisted rehabilitation, occupational therapy, CogniPlus
Abstrakt:
ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Martina Pilzová Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Zemánková Oponent práce: Název diplomové práce: Využití systému CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí v ergoterapii u osob se získaným poškozením mozku Abstrakt diplomové práce: Získané poškození mozku je v dnešní době stále aktuální téma a závažný problém. Po léčbě se objevuje velký počet následků, které způsobují dlouhodobou pracovní neschopnost a invalidizaci mnoha osob. Jedním ze závažných následků jsou poruchy kognitivních funkcí, které znemožňují a znesnadňují návrat osob do běžného života. Jedním ze způsobů, jak je možné ovlivnit poruchy kognitivních funkcí, je systém CogniPlus. Teoretická část práce představuje získané poškození mozku, jeho rozdělení, základní klasifikaci a následky. Dále se věnuje kognitivní rehabilitaci, jednak za využití počítačů, tak i konvenční metodou, a v neposlední řadě představuje práci ergoterapeuta a možnost testování kognitivních funkcí. Cílem výzkumné části bylo zjistit, zda je trénink kognitivních funkcí pomocí systému CogniPlus efektivnější oproti tréninku kognitivních funkcí konvenční metodou tužka-papír. Do studie bylo zařazeno 20 osob, jeden účastník musel studii opustit ze zdravotních důvodů. Experimentální i kontrolní skupina měla terapii 1–2x týdně, dle možností, celkově byla terapie provedena 10x. Všichni účastníci byli hodnoceni vstupním a výstupním Addenbrookským kognitivním testem a dotazníkem kognitivních chyb. Experimentální skupina prokazovala signifikantní zlepšení u celkového skóre ACE a u podskoré paměti, v dotazníku kognitivních chyb došlo ke statisticky významnému subjektivnímu zlepšení u 3 otázek. Oproti očekávání v kontrolní skupině došlo ke zlepšení u třech ukazatelů, a to u celkového skóre ACE, paměti a zrakově-prostorových schopností, ale v dotazníku kognitivních chyb nedošlo ke statisticky významnému zlepšení. Naopak došlo po rehabilitaci ke zhoršení statisticky významnému, a to u jedné otázky. Tato práce potvrzuje, že je velmi důležité trénovat kognitivní funkce, terapii zaměřit přímo na daného pacienta a v ideálním případě propojovat konvenční metodu počítačovým tréninkem a naopak.
Abstract v angličtině:
Abstract: Aquired brain injury is still a current topic and a serious problem nowadays. After a treatment, a lot of consequences appear which cause a long-term inability to work and invalidation of many people. One of the serious problems is a disorder of cognitive functions which disables people to get back to a normal life. One of the options how to affect the cognitive functions impairment is a system called CogniPlus. Theoretical part of this work presents aquired brain injury, its dividing, basic classification and the consequences. Furthermore, this work dedicates to rehabilitation of cognitive functions using both computers and conventional methods. It also shows the work of the occupational therapist and the possibility of cognitive function testing. The aim of the research is to find out if CogniPlus cognitive function training is more effective than the conventional pencil-paper method. 20 people were tested in this study. Unfortunately, one of them had to quit due to health problems. The experimental and the control group had a therapy once or twice a week. All the participants went through Addenbrooke cognitive test and through a questionnaire of cognitive mistakes at the beginning and at the end of the testing. The experimental group showed a significant improvement in the global score ACE and in the memory subscore. Statistically important improvement occurred in three questions in the questionnaire of cognitive mistakes Compared to the expectations there was an improvement in three indicators of the control group: in the global score ACE, the memory and the visual-spatial abilities. However, there was no statistically significant improvement in the questionnaire of cognitive mistakes. There was a statistically important deterioration in one question after rehabilitation. This work shows that it is truly important to train cognitive functions, aim the therapy for one specific patient and in the optimal case combine the conventional method with the computer training, and vice versa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Pilzová 5.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Pilzová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Pilzová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Piťhová 5.78 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Olga Nováková 5.71 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 751 kB