velikost textu

Bezpečnostní situace a opatření na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezpečnostní situace a opatření na základní škole
Název v angličtině:
Safety situation and precautions at primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dan Bukáček
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Konzultant:
Mgr. David Vondrášek
Id práce:
214824
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrovaný záchranný systém, základní škola, měkké cíle, požární ochrana, mimořádná událost
Klíčová slova v angličtině:
integrated rescue system, elementary school, soft targets, fire protection, extremal eve
Abstrakt:
Abstrakt Název: Bezpečnostní situace a opatření na základních školách Cíle: Vytvořit ucelený soubor informací v oblasti bezpečnosti na školách. Uvést bezpečnostní situaci v Základní škole V Sadech 560 v Havlíčkově Brodě. Metody: rešerše, analýza, syntéza, dotazování, strukturovaný rozhovor Výsledky: Výsledkem této práce bylo vytvoření dokumentu, který přibližuje bezpečnostní situaci na školách. V první části informuje o roli integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení mimořádných událostí. Druhá část uvádí školu jako měkký cíl, na jehož ochranu je pohlíženo dvojím způsobem – uzavřít budovu nebo opustit budovu. V třetí části je rozebrána konkrétní situaci základní školy v Sadech. Byla zjištěna absence bezpečnostní připravenosti na situaci útočníka ve škole. Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, základní škola, měkké cíle, požární ochrana, mimořádná událost
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The safety situation and precaution at elementary schools Objectives: To create a complete file containing information about the elementary school safety To declare the safety situation at elementary school in Havlíčkův Brod V Sadech 560 Methods: recherche, analysis, synthesis, questioning, structured interview Results: The result of this work was the composing of document describing the safety condition at schools. In the first part, the information about the role of integrated rescue system. In the second part, the school is introduced as soft target that is protected from two perspectives – by closing the building or leaving the building. In the third part, the particular analyses of elementary school Sady is provided. The absence of safety awareness to the aggressor inside the building was identified. Keywords: integrated rescue system, elementary school, soft targets, fire protection, extremal eve
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dan Bukáček 726 kB
Stáhnout Příloha k práci Dan Bukáček 114 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dan Bukáček 157 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dan Bukáček 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Dan Bukáček 83 kB