velikost textu

Nejednoznačnost ve výuce historických témat na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nejednoznačnost ve výuce historických témat na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Ambiguity in teaching historical topics at primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Matějová
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
214804
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny, historické myšlení, interpretace, Mistr Jan Hus, nejednoznačnost, primární škola, reflektovat, výuka
Klíčová slova v angličtině:
History, Historical Thinking, Interpretation, Jan Hus, Ambiguity, Primary school, Reflection upon, Teaching
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce Nejednoznačnost ve výuce historických témat na 1. stupni ZŠ popisuje pojetí výuky zaměřené na rozvoj schopnosti žáků vnímat a reflektovat nejednoznačnost výkladu dějin. K nejednoznačnosti vede skrze historické skutečnosti týkající se Mistra Jana Husa. Jejím cílem je navrhnout postup práce s nejednoznačností pojetí historických skutečností, následně reflektovat jeho realizaci a popsat návrhy na úpravy pro další práci. Nejprve se věnuje důležitosti zájmu o historii, proměnám výuky historie v primární škole, historickému myšlení, paměti a multiperspektivitě. V praktické části navrhuje postup práce s nejednoznačností historie. Dále popisuje a reflektuje výuku realizovanou se skupinami žáků primární školy. Následně analyzuje a interpretuje žákovské výstupy. Na závěr jsou navrženy možné úpravy vyučovacího postupu tak, aby v co největší míře podněcoval interpretační a argumentační schopnosti žáků, jejich historické myšlení a rozvíjel schopnost vnímat a reflektovat nejednoznačnost dějin.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on the ambiguity in teaching historical topics at ISCED 1 level of education, portraying a teaching method aimed at developing pupils' ability to perceive and reflect upon the ambiguity in teaching history. This ambiguity is demonstrated on historical events concerning Jan Hus. The objective is to develop a thematic unit on ambiguity of approach to historical facts, then to reflect upon the implementation and to outline suggestions for further work. In the beginning the thesis shows the importance of studying history, the changes to teaching the subject in elementary schools throughout time, the concept of historical thinking, memory and multiperspectivity. The practical part documents and reflects upon a process, that was implemented with groups of elementary school pupils. Than analyszs and interprets pupils‘ outputs. The conclusion contains modifications to the unit, suggested in such a way, that they entice the students' capabilities to interpret matter and to form an argument, as well as their historical thinking and their ability to reflect upon the ambiguity of teaching history, as much as possible.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Matějová 4.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Matějová 41.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Matějová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Matějová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 153 kB