velikost textu

Diagnóza Paranoidní schizofrenie pohledem rodičů diagnostikovaných jedinců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnóza Paranoidní schizofrenie pohledem rodičů diagnostikovaných jedinců
Název v angličtině:
The Diagnosis of Paranoid Schizophrenia from the Perspective of Parents of the Diagnosed Individuals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Mašková
Vedoucí:
MUDr. Gabriela Šivicová
Oponent:
Mgr. Jakub Onder
Id práce:
214788
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diagnóza, duševní onemocnění, paranoidní schizofrenie, psychóza, rodiče, zkušenosti, rodinný systém
Klíčová slova v angličtině:
diagnosis, mental illness, paranoid schizophrenia, psychosis, parents, experience, family system
Abstrakt:
ABSTRAKT V této bakalářské práci se zabývám zkušenostmi rodičů, jejichž potomkům byla diagnostikována paranoidní schizofrenie. Úvodem teoretické části práce nejprve popisuji několik hledisek, ze kterých je možné nahlížet psychotické stavy: hledisko diagnostické, nediagnostické a antidiagnostické. Následně vymezuji paranoidně–schizofrenní diagnózu, a to jak z medicínského pohledu, skrze její diagnostické projevy, průběhové formy a možnosti léčby, tak i jakožto faktor výrazně ovlivňující kvalitu života. Dále se zaměřuji na postoje, emoce, chování a potřeby rodičů potomků majících diagnózu. Teoretickou část práce zakončuji kapitolou o možnostech psychosociální podpory rodinného systému, jehož jeden ze členů má zkušenost s psychotickou epizodou. V empirické části práce jsem se zaměřila na zkušenosti rodičů, jejichž potomkům byla diagnóza ustanovena po 15. roce věku. Uskutečnila jsem osm hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a získaná data podrobila analýze metodou otevřeného kódování. Mezi témata, která rodiče v mém výzkumném souboru opakovaně reflektovali, patří například bagatelizující chování psychiatrů vůči rodičům osob s diagnózou, dále vlastní nedostatečná informovanost ze strany zdravotnického personálu o specifikách potomkovy diagnózy, a také nedostupnost terénních sociálních služeb a služeb respitní péče. Vzhledem k aktuálně probíhající reformě, jejímž cílem je zkvalitnění úrovně české psychiatrické péče, by bylo žádoucí, zmapovat situaci rodičů potomků s diagnózou plošně (v rámci státu), a pružně reagovat na jejich potřeby. KLÍČOVÁ SLOVA diagnóza, paranoidní schizofrenie, rodiče, zkušenosti
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In this bachelor’s thesis, I deal with the experiences of parents whose descendants were diagnosed with paranoid schizophrenia. At the beginning of the theoretical part, I first describe several points of view which can be used when referring to psychotic states: a diagnostic perspective, non–diagnostic perspectives, and an anti–diagnostic perspective. Subsequently, I cover the diagnosis of paranoid schizophrenia both from the medical point of view, through its diagnostic manifestations, progressive forms and possibilities of treatment, and as a factor significantly affecting the quality of life. Furthermore, I focus on attitudes, emotions, behavioral patterns and needs of the parents of the diagnosed descendants. The theoretical part of the thesis is concluded with a chapter concerning with various options of psychosocial support for a family system one of whose members has got an experience with a psychotic episode. The empirical part is focused on the experiences of parents whose descendants were given the diagnosis in the age of fifteen or later. I conducted eight in–depth semi–structured interviews and for analyzing the obtained data I used the open coding method. As instances of the topics that the parents from my research sample reflected repeatedly, I would mention the disrespectful psychiatrists’ behaviour towards parents of the diagnosed ones; the parental subjectively perceived lack of information, provided by the medical staff, on the specifics of the diagnosis of their offspring; and the unavailability of field care services and respite care services. Given the ongoing reform, which aims to improve the quality of the Czech psychiatric care, it would be convenient to explore the situation of parents of the diagnosed offspring across the whole republic, so the system is able to flexibly respond to the parental needs. KEYWORDS diagnosis, paranoid schizophrenia, parents, experiences
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Mašková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Mašková 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Mašková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Mašková 262 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Gabriela Šivicová 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Onder 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB