velikost textu

Marketingová komunikace neziskového projektu Tělocvik.online

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová komunikace neziskového projektu Tělocvik.online
Název v angličtině:
Marketing communication of a non-profit project Telocvik.online
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Maroušková
Vedoucí:
Mgr. Jan Šíma
Oponent:
Mgr. Josef Voráček
Id práce:
214751
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikační mix, propagace, neziskový sektor, situační analýza, sociální sítě, YouTube, Facebook, e-mailing
Klíčová slova v angličtině:
communication mix, promotion, non-profit sector, situation analysis, social networks, YouTube, Facebook, e-mailing
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingová komunikace neziskového projektu Tělocvik.online Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení návrhu marketingové komunikace pro nově vzniklý projekt neziskové organizace tak, aby byl co nejvíce využitelný v praxi, oslovil zvolené cílové skupiny a splnil stanovené komunikační cíle. Metody: V diplomové práci bylo pro získání sekundárních dat využito metody analýzy textů a dokumentů a také analýzy interních video záznamů organizace. Dále byla provedena analýza konkurence a srovnání konkurentů dle předem daných kritérií. Pro sledování statistik a výsledků byla využita metoda monitoringu. Výsledky: Výstupem práce je návrh marketingové komunikace obsahující kombinaci různých komunikačních nástrojů, zvolených dle možností neziskové organizace. Návrh komunikační kampaně byl sepsán na základě vypracované analýzy a bude východiskem pro zaměstnance organizace. Klíčová slova: komunikační mix, propagace, neziskový sektor, situační analýza, sociální sítě, YouTube, Facebook, e-mailing
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing communication of a non-profit project Telocvik.online Objectives: The aim of this work is to create a marketing strategy proposal for a brand-new product of a non-profit organization, in a way that attracts chosen targets groups and accomplishes set communication goals. The proposal should be put to a practical use by the organizations employees. Methods: Document and text analysis and also the analysis of internal video records were used in this thesis to get secondary data. A competition analysis was also made and was based on a comparison of subjects according to particular criteria. To follow up with statistics and results a monitoring method was used. Results: The outcome of this thesis is a proposal of marketing communication that includes a combination of marketing tools, chosen by given organizations possibilities. The proposal was created following each analysis and will be used as a guide for organizations employees. Keywords: communication mix, promotion, non-profit sector, situation analysis, social networks, YouTube, Facebook, e-mailing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Maroušková 1.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Maroušková 463 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Maroušková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Maroušková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Šíma 711 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Voráček 419 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB