velikost textu

Výchova žáků 1. stupně ZŠ k nekonzumnímu způsobu života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova žáků 1. stupně ZŠ k nekonzumnímu způsobu života
Název v angličtině:
Education of pupils of primary school how not to be consumers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natálie Wanková
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Id práce:
214741
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konzumní životní způsob, morální vývoj, dětská pojetí, evokace jako součást E - U - R, žáci 1. stupně ZŠ
Klíčová slova v angličtině:
Consumerism, moral development, children´s conception, evocation, primary school – lower level
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoretická část diplomové práce má za cíl navrhnout možnou cestu budování nekonzumního životního způsobu dnešních žáků 1. stupně ZŠ. Výchovu k nekonzumnímu způsobu života opírá o cíle a principy současných oficiálních českých kurikulárních dokumentů. Pojednává o problematice konzumního způsobu života, jeho vzniku i následcích. Snaží se také hledat obecné možnosti, jak se konzumnímu životnímu způsobu vyhnout. Hlubší vhled do tématu propojuje skrze pojetí výuky v konstruktivistickém stylu, soustředí se především na fázi evokace z často používaného konstruktivistického modelu E-U-R, který slouží kromě motivačním záměrům také jako způsob odhalování dětských pojetí, jaké žáci o konzumním způsobu života mají, a otevírá tak cestu dalším fázím modelu. Z tohoto důvodu se teoretická část věnuje také bližšímu náhledu na dětská pojetí. Vzhledem k tomu, že konzumní životní způsob je ovlivněn hodnotovými orientacemi člověka, je část teoretické části věnována také morálnímu vývoji žáka, s důrazem na zlomový věk 9-11 let, kdy se mění pojetí tzv. „morálního realismu“. Praktická část diplomové práce navrhuje vyučovací jednotku s těžištěm ve fázi evokace modelu E-U-R, jejíž hlavní složkou je dotazník, který zjišťuje dětská pojetí o konzumenství. Dotazník je vytvořen na základě poznatků získaných v teoretické části diplomové práce. Vyučovací jednotka je provedena a vyhodnocena. Na základě vyučovací jednotky jsou navrženy aktivity pro další fáze učení. Výsledky diplomové práce dokládají, že vyučovací jednotka vycházející z principů evokační fáze modelu E-U-R s dotazníkem jako nástrojem zjišťování dětských pojetí o konzumním způsobu života je pro účely zavádění výchovy k nekonzumnímu způsobu života vhodná. Vyučovací jednotka odhaluje potřebu soustředit se ve vyučovací praxi na rozvoj vnímání hodnot svobody, odpovědnosti a skromnosti a na zvyšování povědomí o rizikách spojených s konzumním chováním. KLÍČOVÁ SLOVA Konzumní životní způsob, morální vývoj, dětská pojetí, konstruktivistické pojetí výuky, evokace jako součást E-U-R, žáci 1. stupně ZŠ.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theoretical part of the presented diploma thesis aims to suggest a way to encourage non- consumer way of life in today’s pupils at lower level in primary school (first school). Promotion of non-consumerism is based on the aims and principles stated in current Czech official curricular documents. The issues connected to consumerism, its formation and consequences are explained. Furthermore, general ways to avoid consumer way of life are suggested. A deeper insight is provided using pedagogical constructivism, with focus on the evocation phase, part of the “E-U-R model”. This phase helps to motivate pupils and to discover what conceptions children have of consumerism. For this reason, the theoretical part also provides a closer look at children’s conceptions. Considering the fact that consumer way of life is influenced by personal moral values, a section of the theoretical part deals with moral development of a child, focusing on a crucial age of 9-10, when the conception of moral realism changes. The practical part of the diploma thesis suggests a lesson whose main part is a questionnaire, which serves as a tool to determine children’s conceptions of consumerism. The lesson is reflected upon and, based on the reflection, ideas for further education are suggested. The results stated in the diploma thesis suggest that a lesson with a questionnaire forming its main part and aiming to determine children’s conceptions works well. As the lesson is reviewed, it is established that there is a need to further develop the perception of freedom, responsibility and modesty in pupils and that it is crucial to raise awareness of the risks arising from consumer way of life. KEYWORDS Consumerism, moral development, children´s conception, pedagogical constructivism, evocation, primary school – lower level.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natálie Wanková 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natálie Wanková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natálie Wanková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 744 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Stará, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 152 kB