velikost textu

Vyučovací styly a metody ve výuce TV na 2. stupni ZŠ a jejich vztah k organizačním formám výuky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyučovací styly a metody ve výuce TV na 2. stupni ZŠ a jejich vztah k organizačním formám výuky
Název v angličtině:
Teaching Styles and Methods in PE Education at Secondary School and Their Relationship To Organizational Forms of Teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Nováková
Vedoucí:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Pádivý
Id práce:
214728
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyučovací styly, vyučovací metody, formy výchovy, tělesná výchova, učitel
Klíčová slova v angličtině:
Teaching styles, teaching methods, forms of education, P.E., teacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá vyučovacími styly, vyučovacími a výchovnými metodami a hledá jejich vztah k organizačním formám výuky. Práce je zaměřena na druhý stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V první kapitole teoretické části se zabývám jednotlivými formami výchovy, jejich definicí, významem a možnými vlivy učitele na jednotlivé části. Druhá kapitola je věnována vyučovacím a výchovným metodám, které je možné používat v hodinách tělesné výchovy. Zkoumám vývoj vyučovacích metod, díla různých autorů, jejich názory a jejich dělení jednotlivých metod. Třetí kapitola je věnována učiteli, jakožto velice důležitému determinantu výuky. Jelikož na vyučovací styl a výběr vyučovacích metod má učitel obrovský vliv, tak se zabývám jeho osobností, projevem a dalšími možnými ovlivňujícími faktory. Samotným vyučovacím stylům je pak věnována celá čtvrtá kapitola teoretické části práce. Pátá kapitola je věnována těm organizačním formám výuky, které je možné využít při hodinách tělesné výchovy. Šestá kapitola patří didaktickým zásadám, jejich dodržováním a vztahem k předcházejícím zkoumaným termínům. Cílem práce je představit jednotlivé formy výchovy, vyučovací a výchovné metody a vyučovací styly a následně najít mezi těmito prvky vztah. Dílčím cílem je pak porovnat tento vztah u učitelů a učitelek. K naplnění těchto cílů bude využito dotazníkového šetření. Dotazník byl distribuován elektronickou formou a celkem jej vyplnilo 27 respondentů ve věku 25–59 let. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v analýze a pro přehlednost také graficky zpracovány v grafech. Cílů práce bylo dosaženo a všechny stanovené hypotézy se podařilo potvrdit či vyvrátit. Tato diplomová práce představuje využívání různých vyučovacích metod v praxi. Dále ukazuje vztah mezi styly a formami. Přináší základ, na kterém se dá stavět při dalším zkoumání. Podle výsledků práce se dají popsat současné trendy ve výuce a postavit odrazový můstek pro další výzkum či praxi. KLÍČOVÁ SLOVA vyučovací styly, vyučovací metody, formy výchovy, tělesná výchova, učitel
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with teaching styles, teaching and educational methods and looks for relationship to organizational forms of teaching. The work is focused on the second stage of primary schools and corresponding years of multi-year grammar school. In the first part of the theoretical part I deal with individual forms of education, their definitions, meanings and possible influences of the teacher on individual parts. The second section is devoted to teaching and teaching methods that can be used in physical education lessons. I examine the development of teaching methods, the work of various authors, their views and their division of methods. The third section is dedicated to the teacher as a very important determinant of teaching. Because the teacher has a huge influence on the teaching style and the choice of teaching methods, I deal with his personality, expression and other influencing factors. The whole fourth section of the theoretical part is devoted to the teaching styles themselves. The fifth section is devoted to those organizational forms of teaching that can be used in physical education lessons. The sixth section includes didactic principles, their adherence, and the relationship to previous research terms. The aim of this work is to introduce individual forms of education, teaching and educational methods and teaching styles and then find a relationship between these elements. The partial goal is to compare this relationship with men and women teachers. The research method used in the practical part is a questionnaire. The questionnaire was distributed electronically and was completed by 27 respondents aged 25-59. The results of the questionnaire are processed in the analysis and graphically processed in graphs for clarity. The goals of the work were achieved, and all the hypotheses were confirmed or disproved. This thesis presents the use of various teaching methods in practice. It also shows the relationship between styles and forms. It brings a foundation on which to build on further exploration. According to the results of the work it is possible to describe current trends in teaching and to build a springboard for further research or practice. KEYWORDS Teaching styles, teaching methods, forms of education, P.E., teacher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Nováková 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Nováková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Nováková 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pádivý 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB