velikost textu

Supervize jako nástroj podpory učitelů na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Supervize jako nástroj podpory učitelů na základních školách
Název v angličtině:
Supervision as a supporting tool for teachers at elementary schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Nikola Frkalová
Vedoucí:
PhDr. David Čáp
Oponent:
Mgr. Vladěna Šnoblová
Id práce:
214727
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Individuální supervize|skupinová supervize|týmová supervize|mentoring|učitelská profese|psychická zátěž|kompetence|konfliktní situace|problémové situace
Klíčová slova v angličtině:
Individual supervision|group supervision|team supervision|mentoring|teaching profession|psychological burden|competence|conflict situation|problem situation
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá supervizí, která představuje jeden z možných nástrojů podpory pro učitele díky možnosti sdílení a vzájemného obohacení od ostatních kolegů. Literárně přehledová část právě pojem supervize vymezuje a představuje různé supervizní druhy, které by bylo možné v rámci školního prostředí využít. Mezi těmito druhy lze najít například bálintovskou skupinu. Dále jsou zpracována hlavní kritéria, pomocí nichž je možné nahlížet na učitelskou profesi. Vedle osobnostních charakteristik učitele a profesních pedagogických kompetencí jsou v práci shrnuty náročné požadavky, které jsou na učitele kladeny. Mezi nejnáročnější požadavky patří řešení konfliktních situací, kterými je učitel zahlcen, což vede k psychické zátěži, která může vyústit v dlouhodobou nespokojenost či pocit vyhoření. Užitečnost zapojení supervize je doložena řadou zahraničních výzkumů, které představují její praktičnost v reálném školním prostředí. Na literárně přehledovou část navazuje návrh výzkumného projektu, který se zaměřuje na učitele základních sídlištních škol krajských měst. Cílem této části je zjistit, jaká je spokojenost učitelů daných škol a zda supervizní setkání mohou tuto spokojenost ovlivnit. Zároveň chce dokázat, že přítomnost supervize je významný faktor, který hraje klíčovou roli v tom, k jakým opatřením učitelé sahají při řešení konfliktních situací. Klíčová slova Individuální supervize, skupinová supervize, týmová supervize, mentoring, učitelská profese, psychická zátěž, kompetence, konfliktní situace, problémové situace
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with supervision, which is one of the possible tools for teacher's support thanks to the possibility of sharing and mutual enrichment with other colleagues. The literature review part defines the concept of supervision and presents various types of supervision that could be used in the school environment. Among these types can be found, for example, the Balint group. Furthermore, the main criteria are elaborated, with the help of which it is possible to look at the teaching profession. In addition to the personality characteristics of the teacher and professional-pedagogical competencies, the work summarizes the demanding requirements that are being placed on teachers. One of the most demanding requirements is the resolution of conflict situations. The teacher is overwhelmed with such situations, which leads to psychological stress. It can further result in long-term dissatisfaction or a feeling of burnout. The usefulness of the involvement of supervision is evidenced by several foreign pieces of research, which represent its practicality in a real school environment. The literary overview part is followed by a proposal for a research project, which focuses on teachers of basic housing schools in regional cities. This part aims to find out what is the satisfaction of teachers of the given schools and whether supervisory meetings can influence this satisfaction. At the same time, it wants to prove that the presence of supervision is an important factor that plays a key role in what measures teachers take to resolve conflict situations. Keywords Individual supervision, group supervision, team supervision, mentoring, teaching profession, psychological burden, competence, conflict situation, problem situation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Frkalová 446 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Frkalová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Frkalová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Čáp 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladěna Šnoblová 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB