velikost textu

Etické otázky v psychoterapii: postoje, zkušenosti a rozhodování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické otázky v psychoterapii: postoje, zkušenosti a rozhodování
Název v angličtině:
Ethics issues in psychotherapy: attitudes, experience and decision making
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Kročková
Vedoucí:
PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kristina Najbrtová
Id práce:
214725
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etika|psychoterapie|dilema|psychoterapeut|profesní postoje|rozhodování
Klíčová slova v angličtině:
Ethics|psychotherapy|dilema|psychotherapist|professional attitudes|decision making
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá etikou v psychoterapii. V teoretické části jsou představeny oba tyto obory a specificky se zmiňuji o jednotlivých etických dilematech, se kterými se psychoterapeut během své práce může setkat (duální vztahy, mlčenlivost, respekt ad.), profesním postojům a zdrojům v rozhodování etických dilemat. Výzkumná část popisuje realizovaný kvantitativní výzkum, který mapuje zkušenosti a postoje 64 psychoterapeutů vůči různým etickým otázkám a zdroje, kterých využívají při rozhodování etických dilemat. Mezi výsledky práce patří pořadí etických otázek dle toho, nakolik je psychoterapeuti zažívají, a dle toho, jak moc ne/etické popisované chování hodnotí. Uvedeny jsou otázky, které jsou z etického hlediska sporné. Jedna z ověřovaných otázek, zdali vyšší četnost zkušenosti psychoterapeutů vede k více extrémnímu hodnocení etičnosti jednotlivých situací, podpořena nebyla (průměrný korelační koeficient=0,064). Naopak předpoklad, že čím více se psychoterapeuti s danou eticky náročnou situací setkávají, tím spíše je jejich postoj vůči ní více etický, byl podpořen středně silným vztahem (průměrný korelační koeficient=0,316). Jako téměř většinově nejvíce používaným zdrojem při rozhodování etických dilemat byly psychoterapeuty označeny vlastní etické normy (46,9 %). Výsledky byly interpretovány a diskutovány. Klíčová slova Etika, psychoterapie, dilema, psychoterapeut, profesní postoje, rozhodování
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with ethics in psychotherapy. In the theoretical part, both of these disciplines are presented and I specifically mention individual ethical dilemmas that a psychotherapist may encounter during his work (dual relationships, confidentiality, respect, and d.c.), professional attitudes and resources in the decision-making of ethical dilemmas. The empirical section describes the implemented quantitative research, which maps the experiences and attitudes of 64 psychotherapists to the various ethical issues and resources they use in decision making of ethical dilemmas. Among the results of the work is the order of ethical questions according to how much psychotherapists experience them and how much non/ethical they evaluate such behavior. The questions which are ethically questionable are also presented. One of the hypotheses tested, whether the higher frequency of experience of psychotherapists leads to a more extreme assessment of the ethics of individual situation, was not supported (average correlation coefficient=0.064). On the contrary, the hypothesis that the more psychotherapists encounter a given ethically demanding situation, the more ethical their attitude towards it is supported by a moderate relationship (average correlation coefficient=0.316). Psychotherapists identified their own ethical standards (46.9 %) as the most widely used source in deciding ethical dilemmas. The results have been interpreted and discussed. Keywords Ethics, psychotherapy, dilema, psychotherapist, professional attitudes, decision making
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Kročková 2.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Kročková 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Kročková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Kročková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kristina Najbrtová 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 154 kB