velikost textu

Význam daru a jeho pojetí v kronice Zuozhuan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam daru a jeho pojetí v kronice Zuozhuan
Název v angličtině:
The gift in the Zuozhuan chronicle
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Huserová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Id práce:
214698
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dar|Čína|starověk|Zuozhuan|Marcel Mauss|společenské a politické vztahy|bronzové nádoby
Klíčová slova v angličtině:
gift|China|Antiquity|Zuozhuan|Marcel Mauss|social and political interactions|bronze vessels
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá typologií a významem daru v době Letopisů (770–453 př. n. l.). Hlavní pramen práce, kronika Zuǒzhuàn 左傳, představuje klíčový písemný pramen pro uvedené období. Vedle již zmíněného primárního pramene je v práci použita i kulturně- antropologická literatura. Práce vychází především z díla francouzského antropologa Marcela Mausse Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Po úvodní charakteristice zkoumaného pramene je věnován prostor obecné typologii a významu darů. Zároveň je představena teorie tří povinností, povinnost dary poskytovat, přijímat a oplácet. Získané poznatky jsou aplikovány na záznamy v Zuǒzhuànu. Pozornost je věnována druhům darů a příležitostem či okolnostem, při nichž k obdarování docházelo. Bakalářská práce má za cíl na vybraných ukázkách doložit a prokázat přítomnost tří povinností daru v době Letopisů. Klíčová slova dar, Čína, starověk, Zuozhuan, Marcel Mauss, společenské a politické vztahy, bronzové nádoby
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis discusses the typology and significance of the gift of the Spring and Autumn period (770–453 BC). The main source of the thesis, the chronicle of Zuozhuan 左傳, is the main written source for the Spring and Autumn period. In addition to the already mentioned chronicle, cultural anthropological literature is also used in the work. The thesis is based primarily on the work of the French anthropologist Marcel Mauss The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. The first part of the thesis presents the main source of the work just as the general typology and significance of gifts. Concurrently, the theory of three obligations, the obligation to give, receive and reciprocate, is introduced. The acquired knowledge is applied to the passages in the Zuozhuan. Attention is paid to the types of gifts and opportunities or circumstances in which the gifts are present. The aim of the thesis is to give evidence and prove the occurrence of the three obligations at the time of the Spring and Autumn period on selected passages. Keywords gift, China, antiquity, Zuozhuan, Marcel Mauss, social and political interactions, bronze vessels
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Huserová 943 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Huserová 158 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Huserová 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 212 kB