velikost textu

Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních
Název v angličtině:
Speech Therapy for Seniors in Residential Care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Laura Kruková
Vedoucí:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
214589
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
senior, logopedická intervence, narušená komunikační schopnost, domov pro seniory, sociální služby
Klíčová slova v angličtině:
senior, speech therapy, communication disorders, nursing home for elderly, social services
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zajištění logopedické intervence u seniorů v pobytových zařízeních. Práce je členěna do čtyř kapitol, které zahrnují teorii i empirický výzkum. V teoretické části jsou obsaženy informace o stáří a stárnutí, jednotlivých získaných neurogenních poruchách komunikace a dostupných sociálních službách pro seniory v České republice. Praktická část práce je založena na kvantitativní metodice, dotazníkovém šetření s cílem určit, zda je v domovech pro seniory v hlavním městě Praze v rámci komplexních služeb zajištěna i logopedická intervence. V práci byla použita analýza řady zahraničních i českých zdrojů. Cílem bakalářské práce je porovnat teoretická východiska s praktickou realizací logopedické intervence v pobytových zařízeních pro seniory. KLÍČOVÁ SLOVA senior, logopedická intervence, narušená komunikační schopnost, domov pro seniory, sociální služby 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this bachelor thesis is speech therapy for seniors in residential care. The thesis is divided into four chapters, which include both theory and empirical research. The theoretical part contains information about age and aging, various acquired neurologic speech and language disorders and available social services for the elderly in the Czech Republic. The practical part of the thesis is based on quantitative methodology, a questionnaire survey with the aim to determine whether speech therapy care is provided in nursing homes for seniors in the capital city of Prague as a part of comprehensive services. The analysis of many Czech and foreign resources was used in both parts of this thesis. The aim of this bachelor thesis is to compare the theoretical background with the practical implementation of speech therapy care in residential facilities for the elderly. KEYWORDS senior, speech therapy, communication disorders, nursing home for elderly, social services 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Laura Kruková 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Laura Kruková 398 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Laura Kruková 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Laura Kruková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB