velikost textu

Vývoj francouzského důchodového systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj francouzského důchodového systému
Název v angličtině:
The development of the French pension system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Tomáš Zajíček
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
214578
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
francouzský důchodový systém; sociální zabezpečení; historické okolnosti
Klíčová slova v angličtině:
French pension system; social security; historical circumstances
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá francouzským důchodovým systémem a jejím hlavním cílem je přinést podrobný popis a analýzu jeho dosavadního vývoje. Přestože je francouzský důchodový systém též založen na povinné účasti pojištěnců, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi můžeme pozorovat výrazné rozdíly. Francouzský důchodový systém je složen z jednotlivých dílčích systémů, v nichž panují rozdílná pravidla. Pluralita těchto dílčích systémů položila své základy již za éry Napoleona I. Právě dlouhá historie dílčích režimů byla hlavní příčinou toho, proč se po druhé světové válce nepodařilo ve Francii zavést jednotný režim pro všechny. První desetiletí po zavedení všeobecného, nikoliv však jednotného systému sociálního zabezpečení v roce 1945 byly ovlivněny příznivým ekonomickým i demografickým vývojem. Těžkosti pro sociální systém však přišly v 70. letech 20. století, kdy se ekonomický růst v důsledku krize zastavil a vzrostla nezaměstnanost. Vlády se na nutnou reformu sice připravovaly, avšak skutečnou reformou je možno nazvat až změny v důchodovém systému provedené v roce 1993. Posledních dvacet let je obdobím řady reformních kroků, jež se snaží snížit celkový dluh systému a rovněž zredukovat rozdíly mezi jednotlivými režimy. Finanční situace režimů je rozdílná, kdy k zajištění stability některých z nich je nutná přímá podpora státu. Prováděné reformy spočívaly v prodloužení povinné doby pojištění, zvýšení pojistného a též i v prodloužení důchodového věku. Dnes je francouzský důchodový systém díky realizovaným reformám stabilním i přesto, že ve svém souhrnu zůstává nadále systémem deficitním. V průběhu prezidentské kampaně v roce 2017 představil současný francouzský prezident Emmanuel Macron svůj záměr zavést jednotný důchodový režim. Na tomto svém záměru setrvává i v současnosti, tudíž bude velmi zajímavé sledovat, jak se mu tato odvážná myšlenka podaří vzhledem k současné napjaté sociální situaci ve Francii nakonec realizovat. Návrh zákona zavádějící jednotný systém by měl být předložen do zákonodárného procesu v létě 2019. Diplomová práce je vyjma úvodu a závěru rozdělena na 9 kapitol, které, řazeny chronologicky, obsahují popis a analýzu nejvýznamnějších událostí ve francouzském důchodovém systému od jeho vzniku do dnešních dní. Reformní kroky se práce snaží zasadit do širšího společenského, politického i ekonomického kontextu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the pension system evolution in France. Its main objective is to provide the detailed description concerning the development of the French social security system especially focused on the social security for elderly people. The contemporary pension system is the result of the long evolution lasting for centuries. Despite the fact that it is also based on obligatory participation, a lot of differences can be found by comparison to the other European countries. The system in France consists of several independent systems that are governed by different rules. This plurality finds its principal origin in the Napoleonic era when the first pension schemes for some specific professions have been settled. The variability of pension benefits for different groups of insured persons was the main cause why the concept of one uniform scheme for social insurance has failed after WW2. The first decades after establishing the universal (but not uniform) social security system were characterized by the economic growth and by the exceptionally favourable demographic situation. The difficulties appeared in 70s when the slowdown of the economic growth had a negative impact on labour market. Governments seemed to be preparing the deep system reform to solve the social system revenue decline problem but the first modest reform was realized only in 1993. The last twenty years are characterized by frequent reforms trying to reduce the aggregate pension debt and approximate the schemes. The debts amount varies in each schemes so that some of them have to receive state subventions to maintain the financial balance. For the reasons mentioned above the reforms extended the compulsory insurance period, settled the retirement age on 62 years and increased the tax level. Adopting reforms was accompanied by manifestations and strikes by trade unions which traditionally play an important role in the French social security system. Nowadays the pension system in France is stabilized although performed reforms did not achieve the balance between the incomes and expenditure on pensions. France spends on pensions about 14 % of its GDP. The percentage is higher than the average in the European Union. According to the expert studies, without legal framework changes the system cannot reach the balance before 2037. During the presidential campaign, Emmanuel Macron presented his intention to create one uniform pension scheme applicable on everybody. It means another attempt to remove all existing schemes and reach the total uniformity. This audacious attempt is worth to observe because it seems to be really difficult to adopt this essential reform under the rebellious atmosphere in the French society represented by the contemporary Yellow Vest movement. The bill should be submitted to the parliament on summer 2019. The thesis is divided into an introduction, a conclusion and nine chapters which are chronologically ordered. It tracks the most important events in the pension system, describes them and tries to analyze its substantial issues. The pension system is evaluated in wider circumstances that are not omitted in this thesis, i. e. political and economic conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Zajíček 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Zajíček 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Zajíček 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 419 kB