velikost textu

Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku
Název v angličtině:
The Crime of Money Laundering under Section 216 of the Czech Criminal Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Ondřej Wilsdorf
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
214555
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v užším smyslu, tedy trestným činem podle § 216 odst. 2 současného českého trestního zákoníku. Tento trestný čin práce označuje jako trestný čin praní peněz, čímž jej odlišuje od trestného činu podílnictví, uvedeného v § 216 odst. 1 téhož zákona. Úvodní kapitola práce se zabývá příslušnou terminologií, přičemž zejména porovnává užívaná spojení „legalizace výnosů z trestné činnosti“ a „praní peněz“. Následně se práce zaobírá praním peněz jakožto fenoménem, čímž poskytuje určitý širší náhled. V rámci této kapitoly je také zpracována statistika trestněprávního postihování pachatelů praní peněz v ČR. Dále jsou jmenovány základní dokumenty, které byly doposud přijaty v rámci mezinárodního boje proti praní peněz. Samostatná kapitola zpracovává a hodnotí vývoj trestného činu praní peněz v českých trestních kodexech, a to především ve světle jednotlivých novelizací. Velký význam má kapitola analyzující jednotlivé typové znaky trestného činu praní peněz. Pojednání o těchto znacích otevírá doktrinálně sporné otázky, které jsou zde rozebrány a hodnoceny. Důraz je přitom kladen na otázku systematického řazení s ohledem na objekt trestného činu praní peněz, dále problematiku vyjádření jednání, kterým k praní peněz dochází a s ní související otázku kriminalizace přípravných jednání. Obzvláštní pozornost je zde věnována zásadní otázce přípustnosti souběžné trestní odpovědnosti za predikativní trestný čin a trestný čin praní peněz (případy tzv. samopraní). Dále se práce zaobírá okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby za trestný čin praní peněz, jakož i tresty a trestními sazbami za tento trestný čin stanovenými. Návrhy de lege ferenda jsou prezentovány v rámci jednotlivých kapitol, následně jsou v závěrečné kapitole shrnuty.
Abstract v angličtině:
The Crime of Money Laundering under Section 216 of the Czech Criminal Code Abstract The diploma thesis aims to examine the crime of legalization of proceeds of criminal activities in its narrower sense, i.e. the crime under S. 216 (2) of the Czech Criminal Code. This crime is referred to as “the crime of money laundering” throughout the thesis, as opposed to the crime of possession of stolen goods under S. 2016 (1) of the Czech Criminal Code. The opening chapter reviews the terminology used by Czech law. Then the thesis briefly addresses the phenomenon of money laundering in a broader context; this chapter also provides with statistics of criminal prosecutions for the named crime in the Czech Republic. In a separate chapter, the thesis names some of the most essential international documents adopted in the area of combating money laundering so far. The thesis then describes and evaluates the evolution of the crime of money laundering under Czech criminal law, namely regarding the respective amendments of the law. The following chapter then analyses the most significant elements of the crime of money laundering, and as such, it represents the centrepiece of the thesis. From this analysis, several important and disputed questions arise and are examined further. The thesis emphasizes e.g. the issue of classification of the crime of money laundering in the Czech Criminal Code with regard to the objects of the crime (i.e. values protected by criminal law), the form of expression of the act, which gives rise to liability for the crime of money laundering, criminalization of preparatory acts, and the fundamental issue of parallel criminal liability for the predicate criminal offence and the crime of money laundering (cases of so-called self-money laundering). The thesis then examines the particularly aggravating circumstances of the crime of money laundering and types and rates of punishment for the named crime. Suggestions de lege ferenda are presented as needed throughout the thesis and summarized in the closing chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Ondřej Wilsdorf 1014 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Ondřej Wilsdorf 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Ondřej Wilsdorf 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 419 kB