velikost textu

Porovnání erotiky v porevoluční tvorbě Vladimíra Párala s Padesáti odstíny šedi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání erotiky v porevoluční tvorbě Vladimíra Párala s Padesáti odstíny šedi
Název v angličtině:
A comparison of eroticism in post-revolution era of Vladimír Páral´s prose with Fifti Shades of Grey
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Buchtová
Vedoucí:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Oponent:
Mgr. Ina Píšová
Id práce:
214548
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Erotika, sex, pornografie, Padesát odstínů šedi, E. L. Jamesová, Vladimír Páral
Klíčová slova v angličtině:
Eroticsm, sex, pornography, Fifty Shades of Grey, E. L. James, Vladimír Páral
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá porovnáním erotiky v porevoluční tvorbě českého prozaika Vladimíra Párala s bestsellerem Padesát odstínů šedi, jehož autorkou je britská spisovatelka E. L. Jamesová. V případě Párala jde konkrétně o díla Dekameron 2000 aneb Láska v Praze, Playgirls, Kniha rozkoší, smíchu a radosti a Kniha o biči. Zakomponován je i Profesionální muž: Vladimír Páral o sobě a jiných zajímavějších věcech, který sice vyšel v devadesátých letech, ale jde o autobiografii. Proto je dílo součástí kapitoly o autobiografických konotacích. Práce je rozdělena do tří základních částí. Ta první je především terminologická, jsou v ní objasněny termíny sex, erotika, pornografie, erotická a pornografická literatura a láska. Druhá část je analytická a týká se samotných autorů a jejich děl. Člení se na podkapitoly, ve kterých jsou konkrétní prózy analyzovány. V případě Párala je zohledněna také paralela mezi Knihou rozkoší, smíchu a radosti a Kunderovou Knihou smíchu a zapomnění. V souvislosti s Padesáti odstíny šedi je to poukázání na podobnost některých erotických motivů s prozaickou tvorbou Milana Kundery. V poslední části jsou pak přiblíženy podobnosti a odlišnosti Párala a Jamesové. Během syntézy dochází ke srovnání vybraných textů, a to na základě funkcí erotiky, rekvizit, postav, ale třeba i autorské intence a stylu. V závěru je zohledněn subjektivní čtenářský zážitek. KLÍČOVÁ SLOVA Erotika, sex, pornografie, Padesát odstínů šedi, E. L. Jamesová, Vladimír Páral
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis compares eroticism in the post-revolutionary work of the Czech prose writer Vladimír Páral with the bestseller Fifty Shades of Grey by the British writer E. L. James. From Páral's work, the works of Dekameron 2000 or Love in Prague, Playgirls, Book of pleasure, laughter and joy, and the Book about the whip are discussed. Also included is The Professional: Vladimír Páral about himself and other interesting things, which came out in the 1990s, but it is an autobiography. Therefore, this book will be included in the chapter on autobiographical connotations. The thesis is divided into three main parts. The first one is mainly terminological, it explains the terms sex, eroticsm, pornography, erotic and pornographic literature and love. The second part deals with the authors themselves and their body of work. It is organised into sub-chapters in which specific pieces are analysed. In the case of Páral, the parallel between the Book of pleasure, laughter and joy and Kundera's Book of laughter and forgetting is also taken into account. In the case of Fifty Shades of Grey, some similarities with the erotism in Milan Kundera’s work are found. In the summary, the texts are compared in terms of the role of eroticism, sex tools, plot characters as well as author’s intention and style. The subjective reading experience is considered in the conclusion. KEYWORDS Eroticsm, sex, pornography, Fifty Shades of Grey, E. L. James, Vladimír Páral
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Buchtová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Buchtová 340 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Buchtová 341 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ina Píšová 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 153 kB