velikost textu

Přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci
Název v angličtině:
The Contribution of Schweitzer´s Thoughts in Humanitarian and Development Aid
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Kowalová
Vedoucí:
Mgr. Zdenko Širka, Th.D.
Oponent:
Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.
Id práce:
214537
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Albert Schweitzer, etika, úcta k životu, humanitární pomoc, rozvojová pomoc, Etiopie, Člověk v tísni
Klíčová slova v angličtině:
Albert Schweitzer, ethics, reverence for life, humanitarian aid, development cooperation, Ethiopia, People in Need
Abstrakt:
Bibliografická citace KOWALOVÁ, Lenka. Přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci. Bakalářská práce [rukopis]. Vedoucí práce Mgr. Zdenko Širka, Th.D. Praha: ETF UK, 2019. Anotace Název této bakalářské práce zní „Přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci“. Hlavním cílem práce je představit přínos Schweitzerových myšlenek, které jsou podnětné pro oblast humanitární a rozvojová pomoc. Konkrétní příklady pomoci v Etiopii, kterou dnes poskytují humanitární organizace, ukazují praktický dopad Schweitzerových myšlenek. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je vylíčen život a dílo Alberta Schweitzera. Ve druhé kapitole se pozornost vztahuje k jeho etickému konceptu úcta k životu. Následující kapitola s názvem Humanitární a rozvojová pomoc v Etiopii je rozdělena do tří menších kapitol. V první jsou definovány pojmy humanitární a rozvojová pomoc. Druhá popisuje zemi Etiopie s jejími životními podmínkami. Na tuto kapitolu navazuje poslední část, která představuje humanitární organizace působící v Etiopii a jejich práci. Tou největší je Člověk v tísni, další organizace jsou dvě organizace s duchovním přesahem. Hledisko duchovního přesahu jsem zvolila proto, že Albert Schweitzer byl křesťan a toto vyznání ovlivňovalo jeho rozhodování, čemu se bude věnovat a co bude konat. Jedná se o Nadační fond Nehemia a zapsaný spolek Exodus. Závěrečná, čtvrtá kapitola formuluje přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci prezentované na příkladech pomoci v Etiopii. Klíčová slova Albert Schweitzer, etika, úcta k životu, humanitární pomoc, rozvojová pomoc, Etiopie, Člověk v tísni
Abstract v angličtině:
Summary The title of this thesis is “The Contribution of Schweitzer’s Thoughts in Humanitarian and Development Aid”. The main aim of the thesis is to present the contribution of Schweitzer’s ideas that are valuable for the area of humanitarian and development aid. The concrete examples of aid in Ethiopia provided by humanitarian organizations today show the practical impact of Schweitzer’s ideas. The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes a life and work of Albert Schweitzer. In the second chapter, attention is drawn to his ethical concept of reverence for life. The following chapter entitled Humanitarian and Development Aid in Ethiopia is divided into three smaller chapters. In the first one, the terms of humanitarian and development aid are defined. In the second one, the country of Ethiopia is described and its living conditions. This chapter is followed by the last section which presents the humanitarian organizations operating in Ethiopia and their work there. The biggest organization is People in Need, the next two are organizations with spiritual impact, the Endowment Fund Nehemia and the Exodus Association. I have chosen the aspect of spiritual impact because Albert Schweitzer was a Christian and his belief influenced his decision-making and work throughout his life. The final, fourth chapter formulates the contribution of Schweitzer’s ideas in humanitarian and development aid presented on examples of current aid in Ethiopia. Keywords Albert Schweitzer, ethics, reverence for life, humanitarian aid, development cooperation, Ethiopia, People in Need
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Kowalová 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Kowalová 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Kowalová 211 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zdenko Širka, Th.D. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Zámečník, Ph.D. 365 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tabita Landová, Th.D. 152 kB