velikost textu

Tělesnost je Boží dar

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělesnost je Boží dar
Název v angličtině:
Corporality is Gods gift
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jiří Kubeš
Vedoucí:
Mgr. Michal Pařízek
Oponent:
Mgr. Petr Jandejsek
Id práce:
214531
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tělo, tělesnost, dar, trojice, Kristus, církev
Klíčová slova v angličtině:
Body, physical, gift, Trinity, Christos, church
Abstrakt:
Abstrakt V své práci se snažím uchopit téma těla a tělesnosti jako daru v křesťanském myšlení. Samotná práce se tak bude ve své první kapitole ubírat od základního představení polarit duše a těla, svátostnosti těla a pojetí těla jako stvořeného podle obrazu Božího. Díky tomuto přestavení tak čtenář bude moci nahlédnout do svátostné duální jednoty v člověku, do jednoty těla a duše, která je Bohem chtěná a žádaná a která je u Boha věčná. Druhá kapitola, v návaznosti na představení těla jako neodmyslitelné složky člověka, rozvede danou tematiku stvořenosti těla do větší hloubky, a to až k pojetí stvořeného těla jako daru. Práce poukáže na významové pojetí daru v křesťanském myšlení. Charakter a smysl daru pak práce rozvede ve své třetí kapitole, stávající se konsensem kapitol předchozích, a to tak, že k lidské tělesnosti a tělu přistoupí skrze jeden jediný vzor, kterým je tělo Kristovo. Na Kristově těle pak práce ukáže, že po vzoru Krista a církve, z tohoto těla vycházející, je člověk ve svém těle povolán na stejnou cestu, tedy na cestu korespondující s cestou Ježíše Krista. Klíčová slova Tělo, tělesnost, dar, trojice, Kristus, církev
Abstract v angličtině:
Abstract In the following work I try to grasp the theme of body and corporeality as a gift in Christian conception. Thus, in its first chapter, the work itself will go from the basic presentation of the polarity human body and spirit, the sacrament of the body and its conception as a body created according to the image of God. Thus, the reader will be able to look into the sacramental dual unity in man, the unity of the body and the soul that is desired and desired by God, and who is eternal in God. The second chapter, following the introduction of the body as an inseparable part of man, will elaborate the given theme of creation of the body to a greater depth to the conception of the created body as a gift. Here, the compilation offers the reader even greater insight into the mystery of the body through the Christian perception of the gift. The character and purpose of the gift then eventually distributes the work in its third chapter, existing with the consensus of the previous chapters, by approaching human corporeality and body through one single pattern, which is the body of Christ. On Christ's body, labor shows that, following Christ and the Church, coming out of this body, man in his body is called to the same path, that is, the path corresponding to the path of Jesus Christ. Key words Body, physical, gift, Trinity, Christos, church
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Kubeš 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Kubeš 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Kubeš 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Pařízek 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Jandejsek 365 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB