velikost textu

Kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977
Název v angličtině:
Cultural and Historical Development of Vršovice in the Years 1922-1977
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michael Kolek
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
214475
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektura, kultura, pražská čtvrť, Velká Praha, veřejné stavby, Vršovice, 20. století
Klíčová slova v angličtině:
architecture, culture, district of Prague, public buildings, Velká Praha, Vršovice, 20th century
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce bude sledovat kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977, kdy se Vršovice stávají součástí Velké Prahy. Analyzuji klíčové stavby, které byly za této éry postaveny. V druhé části práce se budu zabývat hospodářskou krizí a jejími důsledky pro Vršovice, které měly fatální dopad na kulturu a vedly až k druhé světové válce. Dále uvedu vzpomínky pamětníka Bohumila Koblihu, svědka Květnového povstání 1945 ve Vršovicích. Ve druhé části práce se budu zabývat stavebním rozvojem v 50. a 60. letech 20. století až do roku 1977, kdy skončila výstavba panelových domů typu G 57. Cílem bakalářské práce je rozebrat kulturně-historický vývoj Vršovic za pět dekád. Klíčová slova Architektura, kultura, město, přelom 19. a 20. století, stavby, Velká Praha, Vršovice
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis will follow the cultural and historical development of Vršovice in the years 1922-1977, when Vršovice becomes a part of Great Prague. I analyze the key buildings that were built in this era. In the second part I will deal with the economic crisis and its consequences for Vršovice, which had a fatal impact on culture and led to the Second World War. I will also mention the memories of witness Bohumil Kobliha, a witness to the May Uprising 1945 in Vršovice. In the second part of the thesis I will deal with the building development in the 1950s and 1960s until 1977, when the construction of G 57 prefabricated houses ended. The aim of this bachelor thesis is to analyze the cultural and historical development of Vršovice in five decades. Keywords architecture, buildings, culture, town, turn of the 19th and 20th centuries, Velká Praha, Vršovice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michael Kolek 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michael Kolek 410 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michael Kolek 344 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB