velikost textu

Efekt osmitýdenního intervenčního tréninkového programu systémem CrossFit na tělesnou zdatnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efekt osmitýdenního intervenčního tréninkového programu systémem CrossFit na tělesnou zdatnost
Název v angličtině:
Effect of the eight-week intervention training program with the CrossFit system on physical fitness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Crkalová
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Id práce:
214456
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Intervenční tréninkový program, tréninková jednotka, hodnocení výsledků, CrossFit
Klíčová slova v angličtině:
Intervention training program, training session, result evaluation, CrossFit
Abstrakt:
Abstrakt Název: Efekt osmitýdenního intervenčního tréninkového programu systémem CrossFit na tělesnou zdatnost Cíle: Hlavním cílem této práce je navrhnout individuální intervenční tréninkový program, ověřit ho a posoudit efekt tréninku po osmi týdnech aplikace. Jako cíl intervence je určen rozvoj silových schopností, anaerobní zdatnosti a stability těla. Dalším dílčím cílem je zpracování tréninkového plánu a definice tréninkové jednotky tak, aby sloužila k dosažení cíle intervence. Metody: Před začátkem plánování intervence byla provedena analýza problému, hodnocení úrovně zdatnosti a trénovanosti kvantitativně i kvalitativně metodou testování. Na základě výsledků testu, analýzy limitujících činitelů, byly určeny priority a cíle. Při testu i realizaci tréninkového programu je použita průběžná diagnostika kvantitativní při hodnocení všech měřitelných výsledků, t. j. váhy na čince, hodnot z veslařského trenažéru a trenažéru Assault Air Bike Obdobně jsou kontrolovány i cviky u nichž je stanoven cíl. Kvalitativní diagnostika je použita při hodnocení vlastní pohybové gramotnosti i osobních pocitů testované osoby. Při získávání podkladů pro zpětnou vazbu, rozhodování o úpravě tréninkového plánu a při závěrečném hodnocení efektu se uplatnily též metody analýzy výsledků z diagnostiky a komparace s výsledky z předchozích tréninků Výsledky: Díky osmitýdennímu tréninkovému programu došlo k významnému zlepšení kondice. Nesporné je zdokonalení techniky a zvýšení váhy o 2,5 kg u squat snatche a squat clean&jerku. Dále zvýšení váhy u bench pressu a striktního pressu také o 2,5kg. Došlo ke zvýšení váhy i u deadliftu o 5,0 kg a turkish – get upu o 4 kg. Svěřenkyně po osmi týdnech tréninku zvládla i striktní shyb a striktní dip. Zlepšil se i čas v testu na 2000 m na vesle o 9 s. V pětiminutovém AMRAPu zvládla o 7 opakování vice a za 10 minut ujela na AirBiku o 2 kalorie víc. Jedinými cviky, u nichž se nepodařilo splnit stanovený cíl, je shyb ve stoji na rukou a zadní dřep. Úroveň trénovanosti hodnocená kvantitativně se po realizaci tréninkového programu zřetelně zvýšila, což dokazují naměřené hodnoty. Kvalitativní diagnostika je vyjádřená v poznámkách a svědčí rovněž o snadnějším provádění cviků i radosti z výsledků navzdory únavě. Intervence tedy přinesla efekt z hlediska fyziologického a subjektivně se cítila lépe. Klíčová slova: Intervenční tréninkový program, tréninková jednotka, hodnocení výsledků, CrossFit
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effect of the eight-week intervention training program with the CrossFit system on physical fitness Objective: The main aim of the thesis is to introducean individual intervention training program, examine it and evaluate its effect after 8-week practice. The goal of the intervention is to develop the athlete’s strength abilities, anaerobic endurance and body stability. Another goal is to organize the training plan and the training session in a way that allows the athlete to achieve the established goal of the intervention. Methods: To gather all the measurable information during the training, the thesis makes use of the continuous quantitative diagnostics. As regards the physical literacy and subjective feelings of the athlete, the thesis utilizes the qualitative diagnostics. In order to be able to gather feedback, to adjust the training plan and to evaluate the final effect, the thesis employs the methods of analysis and comparison. Results: Thanks to the 8-week training program, the athlete achieved significant improvements in her physical endurance. The athlete has undeniably improved the technique of the squat snatch and squat clean & jerk, being able to lift an additional weight of 2,5 kg in both exercises compared to her initial performances. The same results were achieved in both bench press and strict press, as the athlete was able to perform both the exercises with an addition of 2,5 kg of the lifted weight. The athlete also improved her deadlift and Turkish get - up performance, being able to lift an additional weight of 5,0 kg and 4,0 kg respectively. After 8 weeks of the program, the athlete was able to perform a strict pullup and dip. The athlete’s 2000 m rowing time improved by 9 seconds. In a 5-minute AMRAP, the athlete was able to perform 7 more repetitions of the exercise and burned additional 2 calories during a 10-minute-long AirBike ride. The only two exercises that did not meet the expected result are handstand pull – up and back squat. Quantitatively evaluated, the overall fitness has significantly improved with the 8-week program, as proved by the above illustrated increased values. The qualitative diagnostics is expressed in the notes. What it testifies to is the fact that the exercises are now performed with more ease and results-related joy despite the physical fatigue. To conclude, not only was the athlete affected physiologically by the intervention but also psychologically. Key words: Intervention training program, training session, result evaluation, CrossFit
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Crkalová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Crkalová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Crkalová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 442 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 154 kB