velikost textu

Právní aspekty péče o osoby závislé na péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty péče o osoby závislé na péči
Název v angličtině:
Legal aspects of care for dependent persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šimon Presser
Vedoucí:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
214386
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Osoby závislé na péči, Neformální pečující, Příspěvek na péči, Sociální zabezpečení, Stupně závislosti, Povinnosti pečujících, Práva pečujících
Klíčová slova v angličtině:
Dependent persons, Dependency on care, Informal carers, Care allowance, Social security, Degrees of dependency, Carers obligations, Carers rights
Abstrakt:
Abstrakt Právní aspekty péče o osoby závislé na péči Téma péče o osoby závislé na péči se v České republice přímo týká více než půl milionu lidí. Ať už jde o osoby závislé v důsledku fyzické indispozice, mentálního handicapu, anebo osoby, které jim poskytují nezbytnou péči. V případě pečujících se v naprosté většině o tzv. neformální pečující. Často rodinné příslušníky, kteří péči vykonávají bez formalizace, uzavřených smluv či registrací. Jako skupina jsou ale neformální pečující často přehlíženi. Tato práce si klade za cíl pomocí kritické analýzy komplexně zhodnotit současný právní rámec péče o osoby závislé na péči s důrazem na práva, povinnosti a potřeby závislých a neformálních pečujících. Nejprve je v obecné rovině popsán systém péče v České republice a následně jsou rozvedeny jednotlivé formy péče s důrazem na neformální pečující. Následuje rozbor jednotlivých základních životních potřeb, pomocí kterých je závislost na péči definována a následně je prostor věnován správnímu řízení v němž k posouzení dochází. Těžiště práce však leží v rozboru práv a povinností osob závislých na péči a pečujících. Proto jsou napříč právními normami analyzovány důsledky péče a práva i povinnosti, které s sebou status pečujícího přináší. Prostor je věnován příspěvku na péči a následně právům a povinnostem, které plynou z péče v oblasti zaměstnání, nezaměstnanosti, důchodového a nemocenského pojištění i daňových zvýhodnění. Na základě této analýzy je v závěru formulováno deset návrhů změn, které by měly přispět ke zlepšení současného stavu jak pro osoby závislé, tak pečující. To vše s přihlédnutím k inspiraci zahraničními právními řády. Klíčová slova: Osoby závislé na péči, Neformální pečující, Příspěvek na péči, Sociální zabezpečení, Stupně závislosti, Povinnosti pečujících, Práva pečujících
Abstract v angličtině:
Abstract Legal aspects of care for dependent persons More than half a million people in the Czech Republic is directly affected by the issue of care for dependent persons. It concerns not only those who are relying on care due to a physical or mental disability, but also those who provide the necessary care. Regarding the providers, so-called informal carers constitute majority of them. They are often family members who provide care without any official formalization, contract, or registration. However, as a group, informal carers are repeatedly overlooked. While emphasising the rights, duties and needs of both dependent persons and carers, this paper aims to comprehensively evaluate the current legal framework regulating the care for dependent persons. Firstly, the system of care in the Czech Republic is generally described followed by the presentation of specific forms of care highlighting the position of informal carers. Secondly, the paper brings up an analysis of basic activities of daily living that are crucial for the assessment of dependence. Subsequently, the administrative procedure in which the assessment is undergone is closely depicted. Nevertheless, the main focus of the paper lies in the analysis of the rights and obligations of the persons dependent on care and the informal carers. Hence, the consequences of care and the rights and responsibilities of care providers are investigated throughout the Czech legal framework. With the main topics being care allowance, rights and obligations related to the employment, unemployment, pension and sickness insurance, and tax benefits. These stand in the centre of the analysis. Based on this scrutiny and inspiration provided by foreign legal frameworks, ten key recommendations are formulated in order to ignite improvement of the current situation for the dependant persons and carers alike. Keywords: Dependent persons, Dependency on care, Informal carers, Care allowance, Social security, Degrees of dependency, Carers obligations, Carers rights
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Presser 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Presser 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Presser 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Lang, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 152 kB