velikost textu

Sociálně pedagogická práce v sociálně vyloučené lokalitě Lorec aneb jaké aktivity se nám osvědčily při práci s rodinami s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociálně pedagogická práce v sociálně vyloučené lokalitě Lorec aneb jaké aktivity se nám osvědčily při práci s rodinami s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě
Název v angličtině:
Social pedagogical work in the socially excluded locality Lorec or what activities have been successful in working with families with children in the socially excluded locality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Kvasilová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Id práce:
214377
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální vyloučení, Romové, etnikum, důstojnost, kultura, hodnoty, vzdělávání, sociální pedagogika, sociální práce, prevence, práce s dětmi a mládeží.
Klíčová slova v angličtině:
Social exclusion, Roma, ethnicity, dignity, culture, values, education, social pedagogy, social work, prevention, work with children and youth.
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá situací a postavením Romů v české společnosti, jejich historií, etnicitou, kulturou, zvyky i problémem sociálního vyloučení. Objasňuje důležitost znalosti těchto aspektů pro práci pedagogů a sociálních pracovníků a zdůrazňuje, že základními nezcizitelnými lidskými hodnotami jsou důstojnost a právo na sebeurčení. V praktické části je předložen výčet aplikovaných metod práce s cílovou skupinou v sociálně vyloučené lokalitě Lorec a zhodnocení jejich dopadu na kvalitu života v lokalitě. V diskuzi je srovnání zjištěných skutečností se zkušenostmi z jiných lokalit podobného typu.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelor thesis in its theoretical part deals with the situation and status of Roma in Czech society, their history, ethnicity, culture, customs and the problem of social exclusion. It clarifies the importance of knowledge of these aspects for the work of educators and social workers and emphasises that the fundamental human values are dignity and the right to self- determination. In the practical part, a list of applied methods of working with the target group is presented in the socially excluded locality Lorec and evaluating their impact on the quality of life in the locality. In the discussion there is a comparison of the identified facts with experience from other sites of similar type.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Kvasilová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Kvasilová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Kvasilová 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tabita Landová, Th.D. 152 kB