velikost textu

Terénní a laboratorní testování ve snowboardcrossu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terénní a laboratorní testování ve snowboardcrossu.
Název v angličtině:
Field and laboratory testing in snowboardcross
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Bohůnková
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
PaedDr. Tomáš Gnad
Konzultant:
Ing. Pavel Vodička
Id práce:
214328
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výskok, dolní končetiny, snowboardcross, síla, snowboarding, testování, ženský sport
Klíčová slova v angličtině:
jump, lower body, snowboardcross, strength, snowboarding, testing, female sport
Abstrakt:
Abstrakt Název: Terénní a laboratorní testování ve snowboardcrossu Cíle: Cílem práce je porovnání validity terénních a laboratorních testů a posouzení vztahu těchto testů k žebříčkové výkonnosti ve snowboardcrossu. Metody: Laboratorní měření výkonu dolních končetin pomocí Boscova testu ( opakované výskoky po dobu 60 s). Následné terénní testování, které se skládalo ze skoku dalekého z místa, trojskoku a člunkového běhu 4x10 metrů pro hodnocení síly dolních končetin. Probandi jsou tři dívky ve věku 13-15 let, které se závodně věnují několik let snowboardcrossu. Terénní a laboratorní testování bylo poté porovnáno s výkonností, která byla hodnocena pomocí postavení na celostátním žebříčku dané věkové kategorie. Výsledky: Zjistili jsme, že laboratorní a terénní testy mají mezi sebou určitou souvislost. Probandi se v pěti ze šesti testů seřadili vždy ve stejném pořadí za sebou. To znamená, že proband s nejlepšími výsledky z terénního testování měl nejlepší výsledky i v laboratorním. Avšak nepotvrdilo se, že by výsledky testů měly přímý vztah k žebříčkové výkonnosti v závodech snowboardcrossu. Proband s nejlepšími výsledky v testování prokázal i nejlepší výkonnost v závodech, avšak ostatní dva probandi tento vztah nepotvrdili. Proband s nejslabšími výsledky z testování ( laboratorním i terénním) se v žebříčku závodu umístil na čtvrtém místě. Proband s lepšími výsledky z testů se ale umístil na 23.místě v celkovém hodnocení českého poháru, což však bylo ovlivněno nižší účastí na závodech. Vedle kondice hraje roli i technika jízdy, vnější podmínky a psychika. Klíčová slova: Výskok, dolní končetiny, snowboardcross, síla, snowboarding, testování, ženský sport
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Terrain and laboratory testing in Snowboardcross Objectives: The main aim of this bachelor thesis is to compare the validity between terrain and laboratory tests and to evaluate the relationship of tests and the rating of the Czech National Cup in snowboardcross. Methods: Laboratory measurement of lower body measured by Bosco test (repeated jumps per 60 seconds), followed by terrain testing of lower body, which is consisted of broad jump, triple jump and shuttle run 4x10 meters. The probands are 3 female athletes in snowboardcross discipline, aged from 13 to 15 year old. The results of terrain and laboratory testing was compared with the results of rating of Czech National Cup. Results: We discovered that laboratory and terrain tests are similar. The probands has had the same position in 5 tests of 6 total. That means, that proband with the best results of terrain testing has also the best results in laboratory testing. But no proven connection between results of the test and their standing in rating of the Czech National Cup was found. The results of the best proband proved the best performance in races, but the results of remaining probands didn’t confirm this relationship. The proband with the worst results of testing (laboratory and terrain) took 4th place in the rating of the Czech National Cup. The proband with better results of testing took 23th place in the rating of the Czech National Cup. That was caused by the fact, that the proband had lower participations of races in the Czech National Cup. Despite fitness, another important things are: technique, external conditions and psyche. Key words: jump, lower body, snowboardcross, strength, snowboarding, testing, female sport
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Bohůnková 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Bohůnková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Bohůnková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Tomáš Gnad 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 153 kB