velikost textu

Kazuistika pacienta s diagnózou osteosyntéza levé tibie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika pacienta s diagnózou osteosyntéza levé tibie
Název v angličtině:
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Osteosynthesis of Left Tibia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Kottová
Vedoucí:
Mgr. Petra Reckziegelová
Oponent:
Mgr. Štěpánka Křížková
Id práce:
214292
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fyzioterapie, úraz, rehabilitace, operace, trimaleolární fraktura, hlezenní kloub, bérec.
Klíčová slova v angličtině:
Physical therapy, tibia, osteosytnhesis, case report, injury, rehabilitation, crus, trimalleolar fracture, ankle joint
Abstrakt:
Název bakalářské práce: Kazuistika pacienta s diagnózou osteosyntéza levé tibie. Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je vypracování kazuistiky pacientky s osteosyntézou levé tibie během souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno a. s., nemocnice Středočeského kraje a na základě seznámení se s teoretickými podklady pro tuto diagnózu i nasazení specifické fyzioterapeutické terapie. Abstrakt: Osteosyntéza tibie je invazivní, operativní řešení posttraumatické zlomeniny tibie a tento stav vyžaduje rehabilitační péči. Na základě teoretických znalostí a práce s pacientkou jsem zjistila, že nejzávažnější omezení bylo v chůzi a proto se i terapie zaměřovala na řešení a optimalizaci především tohoto problému. Jelikož se jedná o případovou studii, nelze dělat závěry z navržené terapie a postup, nebo výsledky zcela zobecňovat. Tato práce však obsahuje konkrétní poznatky postavené na odborných a podložených informacích jak v teoretické části, tak v části speciální. Teoretická část, která rozebírá základní aspekty teoretické přípravy k práci s touto diagnózou jako je anatomie, kineziologie a biomechanika včetně charakterizace a klasifikace zlomenin a jejich řešení, se nachází v úvodu této práce. Část speciální zpracovává kazuistiku pacientky po osteosyntéze levé tibie, včetně vstupního kineziologického rozboru, jednotlivých terapií, výstupního kineziologického rozboru a shrnutí efektu terapie. Klíčová slova: Fyzioterapie, úraz, rehabilitace, operace, trimaleolární fraktura, hlezenní kloub, bérec.
Abstract v angličtině:
Title: Case report of patient after tibial osteosynthesis Objective: The aim of this bachelor’s theis is to write up a case report of patient after ostehosynthesis of the left tibia during my four-week practical training in Hospital Kladno. The implementation of specific physioterapeutic therapy was based on petting familiar with theoretical background for this diagnosis. Abstract: The osteosynthesis of tibia is an invasiv and surgical solution of posttraumatical fracture of the tibia and this status requires rehabilitative care. After work with the patient and based on my theoretical knowledge of this subjekt, I found out that the biggest issue was gate limitation and therefore the therapy was focused on improving this issue. As this is a case study, it is not possible to make any conclusion from suggested therapy and the process as well as the results cannot be generalized. Nevertheless this thesis includes information based on in the theoretical, as well as in the practical part. The theoretical part in the first portion of this thesis analyzes basic aspects of the theoretical knowledge of this diagnosis as anatomy, kinesiology and biomechanics including characterization and classification of fractures and their solutions. The specialised practial part writes up case report of one patient after osteosynthesis of the left tibia including admission kinesiological analysis, individual therapies, check-out kinesiological analysis and a summary of the effects therapy. Key words: Physical therapy, tibia, osteosytnhesis, case report, injury, rehabilitation, crus, trimalleolar fracture, ankle joint
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Kottová 2.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natálie Kottová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Kottová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Kottová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Reckziegelová 963 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Štěpánka Křížková 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB