velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater
Název v angličtině:
The case study of physiotherapy treatment of a patient after liver transplantation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Sosnovcová
Vedoucí:
Mgr. Helena Vomáčková
Oponent:
Bc. Robert Charvát
Id práce:
214288
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
játra, transplantace, cirhóza jater, fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
liver, transplantation, cirrhosis of the liver, physiotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Veronika Sosnovcová Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení s teoretickými informacemi o transplantaci jater a vypracování konkrétní kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta, který transplantaci jater podstoupil. Metody: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je část obecná, kde jsou shrnuty základní informace o anatomii, fyziologii a patofyziologii jater. Další kapitola je pak věnovaná jedné z hlavních možností léčby při pokročilém jaterním onemocnění, kterým je transplantace jater. V poslední kapitole obecné části jsou zaznamenány základní fyzioterapeutické postupy, které mohou zlepšit pacientův stav jak v období před operací, tak i po ní. Druhá část, část speciální, obsahuje kazuistiku pacienta po transplantaci jater. Součástí je záznam jednotlivých terapií provedených v rámci souvislé praxe v IKEMu v lednu roku 2020. Výsledky: Pacient se po provedených terapiích výrazně zlepšil. Nejdůležitějším pokrokem pro pacienta bylo zvládnutí samostatné chůze po rovině i po schodech. Pacient se stal zcela samostatným a byl propuštěn domů. Klíčová slova: játra, transplantace, cirhóza jater, fyzioterapie
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Veronika Sosnovcová Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient after liver transplantation Objectives: The main aim of this bachelor thesis is to elaborate theoretical knowledge of liver transplantation and to introduce the case study of physiotherapeutic treatment of the patient who has undergone a liver transplant. Methods: The bachelor thesis consists of two parts. The first part is the theoretical part, which summarizes basic information about anatomy, physiology and patology of the liver. The next chapter is about one of the main treatment options in advanced liver disease, what is the liver transplantation. Physiotherapeutic procedures that can improve patient’s condition are mentioned in the last chapter of the theoretical part. The special part describes the case study of the patient after liver transplantation. It also includes the record of individual therapies, which was applied during the practice in IKEM in January 2020. Results: The patient improved after the therapies. The most important progress was that patient could walk unassisted along the corridor and even up and down the stairs. The patient became completely independent and was discharged home. Keywords: liver, transplantation, cirrhosis of the liver, physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Sosnovcová 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Sosnovcová 875 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Sosnovcová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Sosnovcová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Vomáčková 593 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Robert Charvát 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB