velikost textu

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze (TEP) zápěstí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze (TEP) zápěstí.
Název v angličtině:
A case study of physiotherapeutic care of a patient after wrist arthroplasty.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpán Nemec
Vedoucí:
Mgr. Irena Novotná
Oponent:
Mgr. Štěpánka Křížková
Id práce:
214281
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzioterapie, TEP, zápěstí, rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
physical therapy, arthroplasty, wrist, rehabilitation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze (TEP) zápěstí. Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo popsat průběh terapie a shrnout současné znalosti k problematice TEP zápěstí. Práce se zúčastnil pacient po implantaci TEP zápěstí, u kterého jsme se v rámci terapie zaměřili na zmírnění a kompenzaci obtíží. Metody: Práci tvoří dvě části. V obecné části je popsána anatomie a kineziologie zápěstního kloubu. Jsou v ní uvedeny specifikace a typy kloubních náhrad, popis operačního postupu, indikace, kontraindikace a možné komplikace výkonu a popsán rehabilitační postup. Speciální část obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP zápěstí zpracovanou v Oblastní nemocnici Kladno v roce 2020. Obsahuje vstupní a výstupní kineziologické vyšetření, popis průběhu jednotlivých terapií a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Podařilo se uvolnit antalgické držení pravé horní končetiny. Dále došlo ke zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti, zvýšení svalové síly oslabených svalů, protažení zkrácených svalových skupin, zlepšení jemné motoriky a částečné korekci stereotypu abdukce v pravém rameni. Nepodařilo se odstranit brnění v druhém a třetím prstu. Závěr: Provedená případová studie splnila všechny vytyčené cíle a prokázala účinnost užitých fyzioterapeutických metod při rehabilitaci pacienta po TEP zápěstí. Klíčová slova: fyzioterapie, TEP, zápěstí, rehabilitace
Abstract v angličtině:
Abstract Title: A case study of physiotherapeutic care of a patient after wrist arthroplasty. Objectives: The goal of this study was to describe the course of therapy of and to summarize the current knowledge of wrist arthroplasty. The participant of the study was a patient with typical physical ailments after wrist arthroplasty, which we aimed to decrease and compensate using methods of physical therapy. Methods: The thesis is divided into two parts. The general part describes the anatomy and kinesiology of the wrist joint. It also overviews the types and features of wrist endoprotheses, operational approaches, possible complications and therapeutical options. The special part deals with a case study of physiotherapeutic care of a patient after wrist arthroplasty, which consists of an initial and final kinesiological examination, description of individual therapies and assessment of the outcome of therapy. Results: We succeeded in the relaxation of antalgic shoulder position, increasing of range of motion and muscle strenght, stretching of shortened muscles, improving of fine motor skills and partially in correcting the movement stereotype of right arm abduction. We did not succeed in decreasing pins and needles sensation in the second and third finger. Conclusion: The present study accomplished all its goals and proved the effectivity of the physiotherapeutic methods used in the rehabilitation of the pacient after wrist arthroplasty. Keywords: physical therapy, arthroplasty, wrist, rehabilitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Nemec 3.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpán Nemec 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpán Nemec 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Novotná 609 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Štěpánka Křížková 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB