velikost textu

Komunikace mezi vyučujícími a rodiči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace mezi vyučujícími a rodiči
Název v angličtině:
Collaboration of teachers and parents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Nováková
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Id práce:
214252
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
škola, rodina, socializace, komunikace, kompetence, opora
Klíčová slova v angličtině:
School, family, socialisation, communicarion, competences, support
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je komunikace mezi vyučujícím a rodičem a spolupráce při této komunikaci s vedením školy. Výzkum se uskutečnil ve dvou pražských školách, na střední škole a vyšším gymnáziu. Pro analýzu jsem zvolila kvalitativní metody. Data jsem získala z hloubkových rozhovorů vedených s šesti učitelkami a dvěma školními psycholožkami. Hlavním cílem empirického výzkumu bylo zmapovat, jak vyučující vnímají komunikaci s rodiči a jak nahlížejí na spolupráci s vedením školy při této komunikaci. Výsledky analýzy nasvědčují, že v komunikaci s rodiči se u vyučujících vyskytují mnohé podobné prvky. Většina komunikace třídních vyučujících probíhá hromadně formou třídních schůzek a skupinových e- mailů. V případě výskytu problému vyučující přistupují k telefonickému kontaktu a individuálními osobnímu setkání. Variabilita v náplni kategorií jedné vyučující a v profilu četností druhé vyučující zřejmě úzce souvisí s riziky, která se s komunikací pojí. Jedním z nich je překračování hranice kompetencí školy rodičem. V druhém případě se vyskytla nezřetelná vymezení hranic až splývavost kompetencí školy a rodiny. KLÍČOVÁ SLOVA škola, rodina, socializace, komunikace, kompetence, opora
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this thesis is teacher-parent communication and cooperation with school management within this communication. The research took place in two Prague schools, high school and grammar school. Qualitative methods were applied for the analysis. Data were acquired via in-depth interviews with six teachers and two school psychologists. The main goal of the empirical research was to map how teachers perceive communication with parents and assess cooperation with school management in this communication. The results of the analysis suggest that there are many similar elements in teacher-parent communication. The communication usually takes place during formal class meetings with parents and via group e- mails. In case of problems teachers contact parents by phone or meet them individually in person. The variability in the category content of one teacher and in the frequency profile of the other teacher seems to be closely related to the risks associated with communication. One of the risks is crossing the boundaries of school competence by parents. In the latter case, there was a vague delineation of boundaries and the confluence of school and family competences. KEYWORDS School, family, socialisation, communicarion, competences, support
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Nováková 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Nováková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Nováková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB