velikost textu

Předběžná otázka českých soudů ve věci příslušnosti podle nařízení Brusel I a Brusel I bis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předběžná otázka českých soudů ve věci příslušnosti podle nařízení Brusel I a Brusel I bis
Název v angličtině:
Preliminary question raised by czech courts regarding jurisdiction pursuant to the Brussel I and Brussel I bis Regulation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Hrušková
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
214146
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nařízení Brusel I (bis), Předběžná otázka, Evropské mezinárodní právo soukromé
Klíčová slova v angličtině:
Brussels I (bis) Regulation, Preliminary question, European private international law
Abstrakt:
Předběžná otázka českých soudů ve věci příslušnosti podle nařízení Brusel I a Brusel I bis Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem příslušnosti v nařízeních Brusel I a Brusel I bis. Důraz klade především na výklad jednotlivých ustanovení nařízení upravujících příslušnost Soudním dvorem, a to zejména formou rozhodnutí v řízení o předběžných otázkách, s hlavním zaměřením na předběžné otázky českých soudů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kterým předchází obecný úvod a po kterých následuje závěr. První kapitola se zabývá vývojem předběžné otázky v evropském právu, sjednocení její dualistické úpravy z článků 68 a 234 SES do článku 267 SFEU, a popisem řízení o předběžné otázce jak před vnitrostátními soudy, tak před Soudním dvorem. Druhá kapitola stručně analyzuje výběr čtyř nejdůležitějších judikátů, kterými se Soudní dvůr v rámci řízení o předběžné otázce zaobíral. Jedná se o judikáty Van Gend en Loos, Costa v. E.N.E.L., Casis de Dijon a Francovich. Třetí kapitola pojednává o příslušnosti podle nařízení Brusel I bis. Z celé práce je obsahově nejvýraznější, proto je rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola se zaobírá nařízením Brusel I obecně, zejména jeho vznikem, právním základem a působností. Druhá podkapitola se již týká samotné působnosti podle nařízení Brusel I bis. Pro svou obsáhlost je dále rozdělena do sedmi podkapitol, přičemž v první z nich je analyzován samotný pojem příslušnost ve smyslu Brusel I a Brusel I bis. Každá ze šesti dalších podkapitol se zabývá jedním z typů příslušnosti podle nařízení seřazených tak, jak je řadí samo nařízení. První analyzuje záklaní příslušnost, druhá zvláštní příslušnost, třetí příslušnost pro zvláštní skupiny osob, tedy příslušnost ve věcech pojištění, spotřebitelských smluv a individuálních pracovních smluv, čtvrtá příslušnost výlučnou, pátá příslušnost dohodnutou a poslední šestá podřízení se zahájenému řízení. Čtvrtá kapitola velmi podrobně analyzuje čtyři rozsudky, kterými Soudní dvůr rozhodl o žádostech soudů České republiky o rozhodnutí o předběžné otázce ve věcech příslušnosti podle nařízení Brusel I včetně jejich vlastního hodnocení a vlivu na dosavadní výklad práva. Jedná se o tyto rozsudky: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v. Michal Bilas; Hypoteční banka a.s. v. Udo Mike Lindner; Česká spořitelna, a.s. v. Gerald Feichter; E.ON Czech Holding AG v. Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Sud. Klíčová slova: Nařízení Brusel I (bis) Předběžná otázka Evropské mezinárodní právo soukromé
Abstract v angličtině:
Preliminary question raised by czech courts regarding jurisdiction pursuant to the Brussel I and Brussel I bis Regulation Abstract This thesis deals with jurisdiction in the Brussels I and Brussels I bis regulations. It primarily places the emphasis on an interpretation of the individual provisions of the regulation as governing the jurisdiction of the Court of Justice, in particular in the form of judgments in preliminary ruling procedure, focusing mainly on the preliminary rulings of Czech courts. The paper is divided into four chapters, preceded by a general introduction and completed with a conclusion. The first chapter deals with the development of preliminary rulings in European law, the harmonisation of its dualistic regulation from Articles 68 and 234 of the Treaty on Establishing the European Community in Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union and a description of preliminary ruling procedure both before national courts and before the Court of Justice. The second chapter briefly analyses a selection of four of the most important pieces of case law which the Court of Justice has dealt with within the bounds of preliminary ruling procedure. The case law involved is Van Gend en Loos, Costa v. E.N.E.L., Casis de Dijon and Francovich. The third chapter considers jurisdiction according to the Brussels I bis regulation. This is the largest chapter in the thesis, and is therefore divided into two sections. The first section considers the Brussels I regulation in general, in particular its establishment, legal foundation and scope of effect. The second section looks at actual jurisdiction according to the Brussels I bis regulation. The size of this section means that it is further divided into seven subsections, whereby the first of these analyses the term jurisdiction itself in the sense of Brussels I and Brussels I bis. Each of the six subsequent subsections deals with one of the types of jurisdiction according to the regulation, ordered in the same way as in the regulation. The first analyses general jurisdiction, the second special jurisdiction, the third jurisdiction for special groups of persons, i.e. jurisdiction in matters relating to insurance, jurisdiction over consumer contracts and jurisdiction over individual contracts of employment, the fourth exclusive jurisdiction, the fifth prorogation of jurisdiction and the sixth subjection to instituted proceedings. The fourth chapter analyses in great depth four judgments which the Court of Justice decided at the reference of the courts of the Czech Republic for a preliminary ruling in cases of jurisdiction according to the Brussels I regulation, including an actual assessment and the influence of these on existing interpretation of law. These judgments are as follows: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v. Michal Bilas; Hypoteční banka a.s. v. Udo Mike Lindner; Česká spořitelna, a.s. v. Gerald Feichter; E.ON Czech Holding AG v. Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Sud. Key words: Brussels I (bis) Regulation Preliminary question European private international law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Hrušková 949 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Hrušková 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Hrušková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 152 kB