velikost textu

Svět jako vědomí a nic, nebo svět jako vůle a představa? Srovnání pojetí vůle u Ladislava Klímy a Arthura Schopenhauera.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svět jako vědomí a nic, nebo svět jako vůle a představa? Srovnání pojetí vůle u Ladislava Klímy a Arthura Schopenhauera.
Název v angličtině:
The Word as a Consciousness and a Nothing or the World as a Will and an Idea? The comparison of the Concept of Will by Ladislav Klima and Arthur Schopenhauer.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Karela
Vedoucí:
PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
214101
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra filozofie (28-05)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá filozofií vůle u Arthura Schopenhauera ve srovnání s filozofií vůle u Ladislava Klímy. V první části práce je popsána filozofie Schopenhauerova a to včetně věty o důvodu. V druhé části je popsána filozofie Klímova a provedeno srovnání obou myšlenkových směrů srovnávaných filozofů. Krom tématu vůle samé, jsou otevřena a popsána i témata osobní vůle, svobodné vůle, vůle jako principu, vůle k moci, vůle k životu, vůle k příjemnosti. V práci je popsán i vztah vůle a života, otázka sebevraždy, jako možnosti vzepření se moci vůle. Práce se zabývá také solipsismem Ladislava Klímy v kontextu vůle a východní filozofie, konkrétně upanišad. Není vynecháno ani téma božství Ladislava Klímy a otázka celku.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the philosophy of will of Arthur Schopenhauer in comparison with the philosophy of will of Ladislav Klíma. The first part of the thesis describes the philosophy of Schopenhauer, including the sentence of reason. The second part describes the philosophy of Klíma and compares the two schools of thought of the compared philosophers. In addition to the theme of will itself, the themes of personal will, free will, will as a principle, will to power, will to life, will to pleasure are also opened and described. The thesis also describes the relationship of will and life, the question of suicide, as a possibility of defying the will. The thesis also deals with Ladislav Klíma's solipsism in the context of the will and eastern philosophy, namely upanishads. The topic of the divinity of Ladislav Klíma and the question of the whole are also mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Karela 779 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Karela 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Karela 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 152 kB