velikost textu

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu a řízení o nich

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu a řízení o nich
Název v angličtině:
Objection to the judicial order to pay in a form of bill and proceeding concerning them
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Václav Černý
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
214076
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Směnečný platební rozkaz, směnečné rozkazní řízení, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
Klíčová slova v angličtině:
Judicial order to pay in a form of bill, objections to the judicial order to pay in a form of bill, bill of exchange proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu jakožto institutu procesní obrany v rámci rozkazního řízení, jehož předmětem je směnka. Jak směnečné rozkazní řízení, tak směnečný platební rozkaz, ale i námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu jsou v našem právní řádu již přes 120 let, avšak nedoznaly značných změn. Navzdory této rigidnosti však společenské vztahy přináší různé nové skutečnosti, se kterými se musí zejména judikatura nějakým způsobem vypořádat. Z těchto důvodů tato práce rozebírá jak postup, který vede k vydání směnečného platebního rozkazu, tak zejména konkrétní námitky, které mohou žalovaní v tomto řízení uvádět jako procesní obranu. Těchto námitek je však nepřeberné množství, protože každý právní vztah je svým způsobem unikátní, a proto každý vztah může přinést námitku novou, dosud soudně neposuzovanou. Na druhou stranu je však žalovaný v tomto druhu řízení omezován jistými pravidly, která mohou zapříčinit situaci, kdy určitou námitku nebude moci žalovaný v tomto řízení uplatnit, respektive jejich uplatnění by nemohlo zapříčinit zrušení již vydaného směnečného platebního rozkazu. Současně je zde věnovaná značná část problematice směnečné koncentrace, která je jedním z charakteristických a stěžejních bodů směnečného rozkazního řízení, bez kterého by tento druh řízení nebyl pro směnečného věřitele tak atraktivní, jako je dnes. Na toto následně navazuje kapitola o samotném řízení, ve kterém se tyto výše zmíněné námitky soudně posuzují a zjišťuje se jejich opodstatněnost. Závěrem tato práce zmiňuje věcný záměr nového civilního řádu soudního, který možná v dohledné době současné OSŘ nahradí. Změn se v tomto novém zákoně, dle aktuálního věcného záměru, nevyhne ani problematika směnečného rozkazního řízení, kdy dle v současnosti dostupných informací by měla z tohoto druhu soudního řízení vymizet právě směnečná koncentrace, která bylo pro směnečné rozkazní řízení charakteristická.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the problematic of objections to the judicial order to pay in a form of bill as a form of process defence within the order proceedings, whose object is a bill of exchange. Bill of exchange proceedings, judicial order to pay in a form of bill, and also objections to the judicial order to pay in a form of bill and proceeding on them, are in our legal order for more than 120 years, however, they have not undergone any significant changes. Despite this rigidity, social relations bring new facts and circumstances, which courts have duty to deal with. For these reasons, this thesis analyses and describe process, which leads to the issue of judicial order to pay in a form of bill, but most importantly specific objections, that defendants can state as a procedural defence in this kind of proceeding. However, number of those objections are infinite, just because every legal relation is unique in its own way, therefore any legal relation can bring new kinds of objection, that has not yet been raised before. On the other hand, defendants are bound by certain rules in this kind of proceedings, that can create a situation, when certain objections cannot be raised, or they will not have intended purpose, which is to overrule the judicial order to pay in a form of bill. Part of this thesis is also devoted to the principle of concentration in a bill of exchange proceedings, which is one of the most characteristic and crucial aspect of the bill of exchange proceedings and without it, this type of proceeding would not be as attractive as it is today. This follows a chapter about proceeding itself, in which those above-mentioned objections are subject to the judicial review to determine their admissibility. Lastly, this thesis mentioned a white paper of a new Code of Civil Procedure, that may in near future replace current OSŘ. Based on current information concerning the white paper of the new Code of Civil Procedure, there may be a significant change in the problematic of bill of exchange proceedings, especially because the principle of concentration in a bill of exchange proceedings should be annulled.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Václav Černý 830 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Václav Černý 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Václav Černý 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB