velikost textu

Prekážky v súťaži o verejné zákazky (prípad Informačného systému pre dohľad nad hazardnými hrami)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prekážky v súťaži o verejné zákazky (prípad Informačného systému pre dohľad nad hazardnými hrami)
Název v češtině:
Překážky v soutěži o veřejné zakázky (případ Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami)
Název v angličtině:
Obstacles in public tenders (cas of Information system for overseeing gambling)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Hrušková
Vedoucí:
Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc.
Oponent:
Mgr. Tomáš Lukavec
Id práce:
214045
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a veřejná politika (PVP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
verejná správa, verejné obstarávanie, verejná zákazka, verejná súťaž, informačný systém, zlyhanie, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
government, public procurement, public purchasing, public tender, information system, failure, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Táto bakalárska práca sa zaoberá prekážkami v procesoch zadávania a súťaženia o verejné zákazky. Práca je prípadovou štúdiou, ktorá pracuje s konkrétnou verejnou zákazkou pod názvom „Dodávka a implementace Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami“. Práca si ukladá za cieľ objasniť čitateľovi proces verejného obstarávania a poukázať na prekážky a slabé miesta v systéme, ktoré spôsobujú predĺženia či zrušenia verejných zákaziek. Robí tak pomocou rozdelenia procesu obstarávania do fáz podľa práce Langra a Ochranu „Systemic Corruption in Public Procurement“ (2015). Výskum vychádza z informácií z oficiálnych záznamov o zákazke, z informácií od relevantných respondentov podieľajúcich sa na verejnom obstarávaní a taktiež čerpá z odbornej literatúry a predošlých výskumov. V neposlednom rade sa výskum opiera o teóriu z práce „Factors Affecting the Length of Procedure in Public Procurement“ od Plačka, Schmidta, Ochranu a spol. (2019), na základe ktorej testuje štyri faktory predĺžení. Práca teóriu potvrdzuje a k jednotlivým faktorom priraďuje konkrétne prekážky spôsobujúce predĺženia.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis discusses obstacles in the procedures of pre-tendering and tendering phases of public procurement. The thesis is a case-study, that works with a specific public contract under the name of „Supply and implementation of Information system for the supervision of gambling“. The thesis aims to clarify the process of public procurement and point out the obstacles and weak spots in the system, which cause delays or abolitions of public contracts. It does so with the help of dividing the process into phases according to the work of Langr and Ochrana „Systemic Corruption in Public Procurement“ (2015). The research is based on the information from the official reports of the public tender, information from relevant respondents taking part in public procurement and draws from scientific literature and previous researches. Last, but not least, the thesis tests the theory of „Factors Affecting the Length of Procedure in Public Procurement“ by Plaček, Schmidt, Ochrana et al. (2019), which presents four factors affecting delays. The thesis confirms the theory and assigns each factor with obstacle that causes a delay.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Hrušková 972 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Hrušková 501 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Hrušková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Hrušková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. 527 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Lukavec 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 153 kB