velikost textu

Efektivita tréninku kognitivních funkcí pomocí metody Feuersteinova intrumentálního obohacování u osob s Parkinsonovou nemocí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivita tréninku kognitivních funkcí pomocí metody Feuersteinova intrumentálního obohacování u osob s Parkinsonovou nemocí
Název v angličtině:
Efficiency of the Cognitive Training Program Feuerstein´s Instrumental Enrichment for People with Parkinson´s Disease
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Vladimíra Malíková
Vedoucí:
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Oponent:
Barbora Neuwirthová
Id práce:
214025
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (RIGO PSY)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kognitivní rehabilitace, trénink exekutivních funkcí, Feuersteinovo instrumentální obohacování, kognitivní funkce, exekutivní funkce, Parkinsonova nemoc
Klíčová slova v angličtině:
cognitive rehabilitation, executive functions training, Feuerstein's Instrumental Enrichment, cognitive function, executive function, Parkinson's disease
Abstrakt:
Abstrakt Cílem studie bylo zhodnotit efektivitu tréninku Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) u respondentů s Parkinsonovou nemocí (PN) ve srovnání s jiným typem kognitivního tréninku. Specifickým záměrem studie bylo ověřit, zda existují rozdíly v efektivitě mezi FIE a tréninkem jednotlivých kognitivních domén na kognitivní funkce u respondentů s PN. Do studie byli zařazeni pacienti s PN, kteří absolvovali před začátkem tréninku vyšetření neuropsychologickou baterií pro zjištění úrovně kognitivních funkcí. Na základě demografických charakteristik a celkového skóru v Mattis Dementia Rating Scale-II (DRS-II) byli respondenti (n = 24) náhodně rozděleni do dvou výzkumných skupin. Experimentální skupina (EXP) trénovala metodou FIE v rozsahu tří měsíců jednou týdně, po dobu 60 min. Kontrolní skupině (CON) byl indikován trénink jednotlivých kognitivních domén. Po absolvování kognitivního tréninku byli respondenti opět vyšetřeni za účelem zjištění změn úrovně jednotlivých kognitivních funkcí. Na základě vyšetření byly zjištěny signifikantní rozdíly v první a druhé fázi testování u respondentů EXP (n = 12) v míře aktuální úzkosti (p = 0,024), paměti na nonverbální materiál (p = 0,002), pozornosti, pracovní paměti, psychomotorickém tempu (p = 0,001) a ve vizuospaciálních funkcích (p = 0,01). V CON byly nalezeny signifikantní rozdíly mezi první a druhou fází testování v paměti na verbální materiál (p = 0,029), paměti na nonverbální materiál (p = 0,028) a ve změně nastavení (p = 0,05). Významné rozdíly mezi EXP a CON v první fázi testování byly nalezeny v míře aktuální úzkosti (p = 0,003) a ve druhé fázi testování v doméně pozornosti, pracovní paměti a psychomotorickém tempu (p = 0,05). Výsledky studie prokázaly efektivitu tréninku FIE na domény paměť na nonverbální materiál, pozornost, pracovní paměť, psychomotorické tempo, vizuospaciální funkce a míru aktuální úzkosti. Trénink jednotlivých kognitivních domén byl prokazatelně efektivní v paměti na verbální materiál, paměti na nonverbální materiál a ve změně nastavení. Výsledky studie ukazují, že trénink FIE není efektivní pro remediaci celého spektra kognitivních domén, ale i přesto představuje vhodnou alternativu pro trénink pacientů s PN. Klíčová slova: kognitivní rehabilitace, trénink exekutivních funkcí, Feuersteinovo instrumentální obohacování, kognitivní funkce, exekutivní funkce, Parkinsonova nemoc
Abstract v angličtině:
Summary The objective of the study was to assess the effectiveness of the Feuerstein's Instrumental Enrichment training (FIE) in respondents with Parkinson's disease (PD) in comparison with another type of cognitive training. The specific aim of the study was to verify whether there were differences between the effectiveness of the FIE and the training of the individual cognitive domains for cognitive functions in respondents with PD. The study included patients with PD who underwent an examination by a neuropsychological battery before the beginning of the training in order to evaluate the level of cognitive functions. Based on the demographic characteristics and the overall score in the Mattis Dementia Rating Scale-II (DRS-II), the respondents (n = 24) were randomly divided into two research groups. The experimental group (EXP) trained using the FIE method for 60 minutes once a week during three months. The control group (CON) trained the individual cognitive domains. After the cognitive training the respondents were examined again in order to detect changes of the level of each one of the cognitive functions. The examination revealed significant differences in the first and the second phases of testing in the EXP respondents (n = 12) in the level of current anxiety (p = 0.024), memory for non-verbal material (p = 0.002), attention, working memory and psychomotor speed (p = 0.001) and in the visuospatial functions (p = 0.01). The CON group showed significant differences in the first and the second phases of testing in the memory for verbal material (p = 0.029), memory for non-verbal material (p = 0,028) and in the change of settings (p = 0.05). Important differences between EXP and CON in the first phase of testing concerned the level of current anxiety (p = 0.003) and in the second phase of testing the domain of attention, working memory and psychomotor speed (p = 0.05). The results of the study proved the effectiveness of the FIE training in the following domains: memory for non-verbal material, attention, working memory, psychomotor speed, visuospatial functions and level of current anxiety. The training of the individual cognitive domains proved to be effective in the memory for verbal material, memory for non-verbal material and change of settings. The results of the study show that the FIE training is not effective for remediation of the whole spectrum of cognitive domains, but in spite of that it is a suitable alternative for the training of patients with PD. Keywords: cognitive rehabilitation, executive functions training, Feuerstein's Instrumental Enrichment, cognitive function, executive function, Parkinson's disease
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimíra Malíková 6.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimíra Malíková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimíra Malíková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Barbora Neuwirthová 631 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB