velikost textu

Significance of different financial ratios in predicting stock returns: NYSE - cross-industry analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Significance of different financial ratios in predicting stock returns: NYSE - cross-industry analysis
Název v češtině:
Významnost různých poměrových ukazatelů pro předpovídání akciových výnosů: NYSE - analýza napříč odvětvími
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Coufal
Vedoucí:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Oponent:
Mgr. Josef Kurka
Id práce:
213995
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
poměrový ukazatel, předpovídaný akciový výnos, statistická významnost, regresní model, ceteris paribus (c.p.)
Klíčová slova v angličtině:
financial ratio, predicted stock return, statistical significance, regression model, ceteris paribus (c.p.)
Abstrakt:
Abstrakt Tato studie si klade za cíl vyzkoumat schopnost následujících sedmi proměnných předpovídat akciové výnosy na New York Stock Exchange: P/E poměr, dividen- dový výnos (DY), poměr dluhů a vlastního kapitálu (D/E), poměr účetní hod- noty a tržní ceny (B/M), výnosnost aktiv (ROA), výnosnost vlastního kapitálu (ROE), tržní kapitalizace (MC). Firmy vybrané pro analýzu jsou rozděleny do pěti odvětví (letecké, počítače a software, finanční služby, jídlo a nápoje, energie), což umožňuje pozorovat rozdíly mezi sektory co se týče statistické významnosti jednotlivých regresorů. Schopnost šesti poměrových ukazatelů a tržní kapital- izace předpovídat akciové výnosy je zkoumána v období únor 2010 – únor 2020, přičemž jsou zohledněny tři investiční období: tři měsíce, jeden rok, tři roky. Re- gresní modely panelových dat odhalují odlišné signifikantní proměnné pro každé odvětví a ukazují, že síla vztahu mezi těmito regresory a očekávaným výnosem akcie roste s delším investičním horizontem.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this research is to investigate the power of following seven variables to predict stock returns on the New York Stock Exchange: price to earnings ratio (P/E), dividend yield (DY), debt to equity ratio (D/E), book to market ratio (B/M), return on assets (ROA), return on equity (ROE) and market capitaliza- tion (MC). Companies selected for the analysis are divided into five industries (airlines, computers and software, financial services, food and beverages, energy) which enables to observe the difference between the sectors as far as the statistical significance of regressors is concerned. The ability of six financial ratios and MC to forecast stock returns is examined between February 2010 and February 2020, whereas three investment horizons are considered: three months, one year, three years. Panel data regression models reveal different significant variables for each industry and show that the strength of the relationship between these regressors and expected stock returns increases with a longer investment horizon.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Coufal 1.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Coufal 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Coufal 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Coufal 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 685 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Kurka 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB