velikost textu

Padlé ženy: genderové vyobrazení žen v instituci vězení v české/československé filmové tvorbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Padlé ženy: genderové vyobrazení žen v instituci vězení v české/československé filmové tvorbě
Název v angličtině:
Fallen Women: Gender Imaging of Women in the Institution of Prison in Czech/Czechoslovak Film Production
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Moravuszová
Vedoucí:
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Id práce:
213864
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender, instituce vězení, ženská věznice, filmová tvorba, genderové role, normativní představy
Klíčová slova v angličtině:
gender, institution, women's prison, film, gender roles, normative ideas
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá konstrukcí obrazů žen, které mají zkušenost s institucí vězení, ve filmové tvorbě. Prostřednictvím genderové perspektivy diplomová práce analyzuje, jak jsou tyto konstrukce zobrazovány a reflektovány jako součást příběhů postav ve vybraných českých a československých filmech. Práci tvoří pět částí. V první části jsou představena teoretická východiska, dále pak je ve druhé části pozornost věnována tématu genderu a vězení, resp. vězeňství v České republice. Součástí této specifikace se práce věnuje tématu moci, kriminality žen a velkou část se věnuje genderovým normativním představám v instituci vězení a zobrazením těchto témat v mediální (filmové) tvorbě. Čtvrtá empirická část pojednává o metodologických východiscích a samotné metodologii výzkumu. V poslední páté části je proveden výzkum a prezentace jeho výsledků. Prostřednictvím filmové tvorby jsou reprodukovány genderové normativní představy o ženách a tím neustále ukotvují nebo naopak vyvrací konkrétní představy o tom, jaké by „správné“ a „žádoucí“ ženy měly být, aby byly ve společnosti přijímány. Spojení žen a restriktivního zařízení, jakým instituce vězení je, patří mezi celospolečensky tabuizovaná témata. Práce tedy zkoumá, jak je toto téma předkládáno divákům a divačkám českých a československých filmů. Klíčová slova: gender, instituce vězení, ženská věznice, filmová tvorba, genderové role, normativní představy
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the construction of pictures of women who experienced with prison institution represented through films. From a gender perspective, the thesis analyzes how these structures are depicted and reflected as a part of the characters' stories in selected Czech and Czechoslovak films. The thesis consists of five parts. The first part introduces the theoretical background, then the second part focuses on the topic of gender and prison, or better said on the prison service in the Czech Republic. Part of this specification includes also the topic of power and women's crime; a large part is devoted also to gender-normative ideas in the institution of prison and the depiction of these topics in media (film). The fourth empirical part deals with methodological bases and the research methodology itself. The last fifth part presents the research and its results. The films reproduce the gender normative images of women thereby constantly anchoring them or disproving the concrete ideas about what the "right" and "desirable" women should be in order to be accepted in society. Linking women and the restrictive establishment of prison is one of the taboo-themed topics across the whole society. The thesis investigates how this topic is presented to the Czech and Czechoslovak film audience. Key words: gender, institution, women's prison, film, gender roles, normative ideas
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Moravuszová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Moravuszová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Moravuszová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Věra Sokolová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 152 kB