velikost textu

Vliv mezinárodních sankcí na vývoj jaderného programu KLDR a Íránu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv mezinárodních sankcí na vývoj jaderného programu KLDR a Íránu
Název v angličtině:
The Impact of International Sanctions on the Development of Nuclear Program of Iran and the DPRK
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Bejbl
Vedoucí:
PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Smetana
Id práce:
213840
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní sankce, jaderná velmoc/mocnost, jaderný program, KLDR, Írán, jaderná zbraň, ekonomické sankce
Klíčová slova v angličtině:
International Sanctions, Nuclear Power, Nuclear Program, DPRK, Iran
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce pojednává o účinnosti mezinárodních sankcí – ekonomických i jiných – které byly uvaleny vůči režimům v Íránu a KLDR jakožto prostředek k vytvoření nátlaku vůči těmto státům, aby zanechaly svých snah o vyvinutí vlastní jaderné zbraně. Zprvu se zabývá ukotvením institutu mezinárodních sankcí v mezinárodním právu a dále zkoumá zmíněné jednotlivé případy jejich použití. Dále je část práce věnována i Iránské jaderné dohodě, jakožto důležitému mezinárodnímu prostředku, který komplexně upravuje způsob kontroly íránského jaderného programu i povahu a podmínky zrušení uvalených sankcí. Závěrem je v práci posouzena i účinnost uvalených sankcí na základě posouzení obou případů, co do splnění cílů, kvůli kterým byly uvaleny a věnuje se i zkoumání důvodů proč byly v případě Íránu sankce účinné, kdežto v případě KLDR nikoliv.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis refers about the effectivity of international sanctions – economic and other types – which have been imposed on regimes in Iran and the DPRK to force these states to abandon any efforts leading to gaining their own nuclear capabilities. First, this thesis deals with defining the international sanctions on the level of international law and then examining both cases of their imposition, Iran and the DPRK. In addition there is also mentioned the Nuclear Deal with Iran which was negotiated as an complex international tool to control the Iranian nuclear program, to manage the imposed sanctions and conditions for sanctions to be lifted. In conclusion there is an assessment of the effectivity of the examined sanctions and if they reached the goals for which they have been imposed and a examines the reasons why the sanctions were quite effective in case of Iran but rather failed in case of DPRK.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Bejbl 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Bejbl 140 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Bejbl 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Bejbl 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Smetana 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB