velikost textu

Vyvlastnění pro účely výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyvlastnění pro účely výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Název v angličtině:
Expropriation for the purposes of construction of transport, water and energy infrastructure
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vladimir Sharapaev
Vedoucí:
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
213815
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyvlastnění, urychlení výstavby, dopravní infrastruktura, vodní infrastruktura, energetická infrastruktura
Klíčová slova v angličtině:
expropriation, acceleration of construction, transport infrastructure, water infrastructure, energy infrastructure
Abstrakt:
Vyvlastnění pro účely výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury Abstrakt Tato práce se věnuje problematice vyvlastňovacího řízení v režimu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (zákon o urychlení výstavby). Práce podává analýzu vybraných ustanovení tohoto zákona, zhodnocuje jednotlivé možnosti výkladu sporných ustanovení a nabízí možnosti optimalizace dosavadní právní úpravy de lege ferenda. Práce dále reaguje na recentní novelu zákona o urychlení výstavby provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. a analyzuje potenciální dopady nové právní úpravy na procesní postavení účastníků řízení, jakož i konformitu vybraných ustanovení novely s ústavním pořádkem. V první kapitole práce je čtenář seznámen s pojmem vyvlastnění, obsahem tohoto pojmu, relevantní právní úpravou a hmotněprávními podmínkami vyvlastnění. Ve druhé kapitole následuje stručný popis zákona o urychlení výstavby a jeho zařazení do historického a politického kontextu. Třetí kapitola provádí čtenáře vyvlastňovacím řízením od fáze vyjednávání o získání práv k předmětu vyvlastnění dohodou, až po odvolací řízení a řízení o zrušení vyvlastnění. Zvláštní pozornost je v této kapitole věnována nově zavedenému institutu mezitímního rozhodnutí a jeho komparaci s německým institutem předběžného uvedení v držbu, nové úpravě věcné příslušnosti vyvlastňovacího úřadu, a dále kontroverznímu oprávnění k provádění průzkumných prací ještě před zahájením řízení dle stavebního zákona a vyvlastňovacího řízení. Čtvrtá kapitola se věnuje soudními přezkumu vyvlastnění, resp. projednání vyvlastnění v řízení před soudem. Pozornost autora je v této kapitole soustředěna zejména na zvláštní úpravu lhůt pro podání žalob k soudům a lhůt pro rozhodnutí soudů, a také na soudní přezkum mezitímního rozhodnutí. Pátá kapitola podává zhodnocení analyzované právní úpravy, shrnutí jejích nejvýznamnějších deficitů a úvahy de lege ferenda. Klíčová slova: vyvlastnění, urychlení výstavby, dopravní infrastruktura, vodní infrastruktura, energetická infrastruktura.
Abstract v angličtině:
Expropriation for the purposes of construction of transport, water and energy infrastructure Résumé This thesis deals with expropriation under the regime of Act No. 416/2009 Coll. on accelerating the construction of transport, water and energy infrastructure and electronic communications infrastructure (Act on Acceleration of Construction). The thesis provides an analysis of selected provisions of this Act, evaluates the possibilities of interpretation of questionable provisions and proposes possibilities of de lege ferenda optimisation of the existing legislation. The thesis also responds to the recent amendment to the Act on Acceleration of Construction implemented by Act No. 169/2018 Coll. and analyses the potential impacts of the new legislation on the procedural position of the parties to the proceedings as well as the conformity of the selected provisions of the amendment with the constitutional order. In the first chapter, the reader is acquainted with the notion of expropriation, with the content of this term, the relevant legal regulation and the substantive conditions of expropriation. The following second chapter contains a brief description of the Act on Accelerating Construction and its contextualisation in the terms of historical and political circumstances of its adoption. The third chapter guides the reader through the expropriation procedure from the pre-expropriation negotiation phase to the appeal procedure and the procedure for the revocation of expropriation. In this chapter, special attention is paid to the newly introduced institute of interim decision and its comparison with the German institute of preliminary possession, as well as the new regulation of the competence of the expropriation authority and the controversial authorisation to carry out exploration works before the initiation of the proceedings under the Building Act and expropriation proceedings. The fourth chapter deals with judicial review of expropriation and consideration of compensation for expropriation in court proceedings. This chapter is mainly focused on the special regulation of the time limits for bringing actions to the courts and the time limits for court decisions, as well as the judicial review of the interim decision. The fifth chapter provides an evaluation of the analysed legislation, a summary of its most significant deficits and de lege ferenda considerations of the possibilities of their improvement. Keywords: expropriation, acceleration of construction, transport infrastructure, water infrastructure, energy infrastructure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimir Sharapaev 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimir Sharapaev 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimir Sharapaev 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB