velikost textu

Předškolní vzdělávání a tendence jeho vývoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předškolní vzdělávání a tendence jeho vývoje
Název v angličtině:
Pre-school education and tendence of its development
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marie Sládková
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
213794
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (RIGO MNG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předškolní vzdělávání, mateřská škola, Česká republika, Česká školní inspekce, výroční zpráva, vedení školy, management, profesní rozvoj, klima školy, výsledky vzdělávání.
Klíčová slova v angličtině:
Pre-school education, kindergarten, the Czech Republic, Czech School Inspectorate, Annual Report, school management, management, professional development, school environment, learning outcomes
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá vývojem předškolního vzdělávání v České republice se zaměřením na časové období školních roků 2005/2006 – 2015/2016. Toto období bylo zvoleno z důvodu, že záměrem autorky bylo posoudit delší časové období na základě údajů ve výročních zprávách ČŠI. V době tvorby práce byla dostupná výroční zpráva za poslední uvedený školní rok. Cílem je identifikovat a vyhodnotit tendence v předškolním vzdělávání s vymezením daného časového rozmezí. Text je rozdělen do několika částí, kdy se zabývá předškolním vzděláváním v ČR. V teoretické části práce nastiňuje vývoj předškolních institucí a vnější podmínky předškolního vzdělávání. Popisuje stav jednotlivých segmentů, které jsou součástí předškolního vzdělávání. Přináší analýzu kurikulárních dokumentů, zmiňuje se o současné situaci v odborné přípravě předškolních pedagogů a udává tendence v této oblasti. Další oblast je věnována náhledu na předškolní vzdělávání v některých evropských zemích. V důsledku toho, že se ve výzkumné části práce věnuje ředitelům škol, je nabídnut pohled na specifiku výkonu této funkce. Jelikož práce nabízí analýzu výročních zpráv ČŠI, text pojednává o jejich významu a o činnosti ČŠI. Výzkumná část se zabývá komparativní analýzou dat získaných z výročních zpráv ČŠI za období deseti školních roků se zaměřením na dané oblasti, které pomohou identifikovat tendence předškolního vzdělávání. Výzkumné šetření dále doplňují rozhovory s aktéry předškolního vzdělávání. Součástí výzkumného problému je stanovení očekávání, která jsou vyhodnocena v závěru práce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the development of pre-school education in the Czech Republic with a focus on the time period of school years 2005/2006 - 2015/2016. This period was chosen because the author's intention was to assess a longer period of time based on data in the CSI Annual Reports. The annual report for the last school year was available at the time of writing. The aim is to identify and evaluate tendencies in pre-school education within a given time frame. The text is divided into several parts, dealing with pre-school education in the Czech Republic. The theoretical part outlines the development of pre-school institutions and the external conditions of pre-school education. It describes the status of individual segments that are part of pre-school education. It brings the analysis of curriculum documents, mentions the current situation in the training of pre-school teachers and gives a tendency in this area. Another area is devoted to view of pre-school education in some European countries. Due to the fact that in the research part the thesis deals with headmasters, there is offered a view of the specifics of performing this function. As the work offers an analysis of CSI annual reports, the text discusses their relevance and CSI activities. The research part deals with a comparative analysis of data obtained from the CSI Annual Reports over a period of ten school years, focusing on the areas that will help to identify pre- school education trends. Research surveys are complemented by interviews with pre-school actors. Part of the research problem is to determine expectations that are evaluated at the end of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Sládková 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Sládková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Sládková 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB