velikost textu

Veřejné zakázky malého rozsahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejné zakázky malého rozsahu
Název v angličtině:
Public procurement below the lowest threshold
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Bartošová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
213758
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná zakázka malého rozsahu, zásady zadávání veřejných zakázek, vnitřní předpis zadavatele, kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
Klíčová slova v angličtině:
public procurement below the lowest threshold, public procurement principles, internal regulation of the contracting authority, review of the public procurement below the lowest threshold
Abstrakt:
Veřejné zakázky malého rozsahu Závěrečná práce se zabývá popisem a analýzou právní úpravy a praxe při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zejména se zaměřuje na zásady ovládající jejich zadávací postup, tj. transparentnost, přiměřenost, rovnost a zákaz diskriminace. první kapi závěrečná práce zabývá účelem zákona o zadávání veřejných zakázek, pojmem a vývojem právní úpravy institutu veřejných zakázek malého rozsahu důrazem na výši finančních limitů předpokládané hodnoty, jenž odděluje tyto veřejné zakázky od ostatních režimů. Druhá kapitola se věnuje zásadám, které se uplatňují při zadávání veřejných zakázek a jsou hlavní východiskem regulace veřejných zakázek malého rozsahu. Zákon jejich obsah nedefinuje, tudíž se tato část opírá o judikaturu soudních orgánů, rozhodnutí orgánu dohledu a názory odborné veřejnosti. K těmto obecným zásadám se nezbytně připojují i principy finančního řízení označované jako 3E. Třetí kapitola se zaměřuje na samotný postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jelikož si zadavatelé mohou s určitým omezení tvořit vlastní pravidla pro jejich zadávání, obsahuje kapitola příklady a zhodnocení těchto pravidel u konkrétních zadavatelů. Poslední kapitola této diplomové práce se zabývá problematikou kontroly a dohledu nad zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu. Zvláštní pozornost je věnována Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jehož role se dle judikatury při přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu v průběhu času měnila. Závěrečná práce vychází z českých právních předpisů,judikatury, rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odborné literatury, z metodik a vnitřních předpisů zadavatelů veřejných zakázek malého rozsahu. Metodicky se opírá zejména o deskripci a analýzu. Výsledkem je komplexní soubor informací a analýza institutu veřejných zakázek malého rozsahu od předzadávacího postupu po kontrolu jejich zadání. Klíčová slova: veřejná zakázka malého rozsahu, zásady zadávání veřejných zakázek, vnitřní předpis veřejných zakázek malého rozs
Abstract v angličtině:
Public procurement below the lowest threshold This thesis describes and analyses the legal regulations and practice in the Czech public procurement below the lowest threshold. In particular, it focuses on the principles governing the procedures, i.e. transparency, proportionality, equality and non-discrimination. The first chapter deals with the purpose of the Czech Public Procurement Act, the concept and development of the legal regulation of public procurement below the lowest threshold emphasising the financial limits of the contract´s value, which separates these public contracts from other procedures. The second chapter deals with the principles that apply to public procurement which represent the source for the regulation of public procurement below the lowest threshold. The law does not define their precise meaning, leaving it to the case law, decisions of the public authorities and opinions of the experts. These principles are necessarily conncected to the principles of financial management known as the 3E. The third chapter focuses on the procedure of contracting authorities during the public procurement. Since contracting authorities may, with certain restrictions, create their own rules for the procedure, the chapter contains examples and evaluation of these regulations of the individual contracting authorities. The last chapter of this thesis deals with the issue of reviewing the public procurement below the lowest threshold. Particularly, it pays attention to the Czech competition authority, the Office for the Protection of Competition, whose role has changed over time according to caselaw. The thesis is based on Czech legislation, case law, decisions of the Office for the Protection of Competition, literature, methodologies and internal regulations of the contracting authorities. It is methodologically based mainly on description and analysis resulting in a comprehensive information and analysis of the Public procurement below the lowest threshold, starting from the pre-contracting procedure and finishing at the subsequent review. Key words: public procurement below the lowest threshold, public procurement principles, internal regulation of the contracting authority, review of the public procurement below the lowest threshold
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Bartošová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Bartošová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Bartošová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Monika Bartošová 94 kB