velikost textu

Šablonovací systém pro správu a generování emailů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šablonovací systém pro správu a generování emailů
Název v angličtině:
Templating system for email management and generation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josef Kumstýř
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Id práce:
213748
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šablonovací systém šablony RazorLight Razor Alza.cz
Klíčová slova v angličtině:
template engine templates RazorLight Razor Alza.cz
Abstrakt:
Cílem této práce bylo vytvořit šablonovací systém, který nahradí a vylepší stávající šablonovací systém používaný v e-shopu Alza.cz. Účelem tohoto systému je správa šablon a generování zpráv (HTML emailů, SMS, apod.) z těchto šablon. Součástí zadání byla nutnost zachovat funkčnost stávajících šablon z původního systému. Předmětem softwarového řešení je samotný šablonovací systém, který používá knihovnu RazorLight a jeho šablony tedy používají jazyk C# v rámci syntaxe Razor. Z odlišnosti syntaxe obou šablonovacích systému plyne i nutnost vytvořit překladač ze syntaxe původního šablonovacího systému do nové syntaxe Razor. V textové části této práce je nejprve představen pojem šablonovacího sys- tému. Následuje detailní popis původního šablonovacího systému, včetně jeho nedostatků a omezení. Dále je popsán návrh, analýza a samotný vývoj nového šablonovacího systému i překladače šablon. Nakonec je popsána struktura imple- mentace nového šablonovacího systému a uveden postup k lokálnímu zprovoznění a použití nového systému. 1
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis was was to create a template engine that will replace and improve existing template engine used by e-shop Alza.cz. The purpose of this system is template management and generating messages (HTML emails, SMS, etc.) from them. Part of the task was also to preserve the functionality of existing templates from the original template engine. The subject of this software solution is a template engine that uses RazorLight library and so its templates use C# language within Razor syntax. Because both original and new template engines have different syntax, part of the solution is also to create a translator from old syntax to the new one. In the text part of the thesis, we present at first the definition of a template engine. Next, we describe the original template engine including its shortcomings and limitations. We also present detail design, analysis, and development of the new template engine and syntax translator. In the end, we describe the structure of the new template engine and show how to run and use it locally. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Kumstýř 930 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Josef Kumstýř 4.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Kumstýř 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Kumstýř 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB