velikost textu

Režim uznání a výkonu rozhodčích nálezů podle Newyorské úmluvy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Režim uznání a výkonu rozhodčích nálezů podle Newyorské úmluvy
Název v angličtině:
Regime for the recognition and enforcement of arbitral awards under the New York Convention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Ohnoutková
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
213695
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Newyorská úmluva, cizí rozhodčí nález, uznatelnost a vykonatelnost, judikatura Nejvyššího soudu České republiky
Klíčová slova v angličtině:
New York Convention, foreign arbitral award, recognition and enforcement, case law of the Supreme Court of the Czech Republic
Abstrakt:
Režim uznání a výkonu rozhodčích nálezů podle Newyorské úmluvy Abstrakt Cílem práce je seznámení s problematikou čl. III Newyorské úmluvy a jeho recepcí v rámci českého právního řádu, a stejně tak seznámení se související judikaturou Nejvyššího soudu České republiky. Tento článek umožňuje Smluvním státům stanovit vlastní procesní pravidla stricto sensu ve vztahu k uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu spadajícího do působnosti Newyorské úmluvy, avšak toliko za podmínek v této vyložených. Jednou z nich je i podmínka obsažená právě v čl. III Newyorské úmluvy zakazující stanovit taková pravidla, která by kladla podstatně tíživější podmínky a vyšší soudní poplatky než pro rozhodčí nález místní. Smluvní stát je tak na jednu stranu sice oprávněn svobodně nastavit vlastní režim pro uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, na druhou stranu je však při tomto povinen respektovat podmínky v Newyorské úmluvě stanovené. Podstatou práce je tedy zhodnotit postavení cizích rozhodčích nálezů, ve srovnání s místními rozhodčími nálezy, a to ve vztahu k jejich uznání a výkonu na území České republiky. Práce se nejprve zabývá vymezením účelu samotné Newyorské úmluvy s tím, že na to navazuje rozbor jejího čl. III, který je zákadním prvkem celé práce. Následující část zabývající se českou právní úpravou civilního vykonávacího řízení ve vztahu k českému rozhodčímu nálezu je nezbytná k posouzení recepce předmětného čl. III Newyorské úmluvy v českém právním řádu a splnění podmínky zákazu dvojího standardu. V této je jednak popsán soudní výkon rozhodnutí, jednak řízení exekuční. Další kapitola pojednávající o uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu spadajícího do působnosti Newyorské úmluvy na území České republiky je kapitolou stěžejní. Tato v první řadě řeší problematiku postavení Newyorské úmluvy jako úmluvy mezinárodní v rámci českého právního řádu, poté procesní úpravu uznání a výkonu tohoto cizího rozhodčího nálezu a v neposlední řadě judikatorní přístup k této problematice. Závěr stručně shrnuje podstatné poznatky práce s tím, že rovněž poskytuje odpovědi na výzkumnou otázku a současně nabízí možné řešení otázek sporných. Klíčová slova: Newyorská úmluva, cizí rozhodčí nález, uznatelnost a vykonatelnost, judikatura Nejvyššího soudu České republiky
Abstract v angličtině:
Regime for the recognition and enforcement of arbitral awards under the New York Convention Abstract The aim of this thesis is to introduce the issue of Article III of the New York Convention and its reception into the Czech legal system, including the stance of the Czech courts on this issue. This particular Article enables Contracting States to establish their own procedural rules stricto sensu regarding the recognition and enforcement of foreign arbitral awards to which the New York Convention applies. However, these rules shall be in compliance with the conditions laid down in the Convention, such as, in particular, the prohibition to impose substantially more onerous conditions or higher fees or charges than those imposed on domestic arbitral awards. Therefore, on the one hand, the Contracting State is given the right to define its own regime for the proceedings of the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, but on the other hand, there are also substantial limitations, given that the rules shall not conflict with the New York Convention’s provisions. The essence of this work is to evaluate the position of foreign arbitral awards, compared with the domestic one in terms of the recognition and enforcement in the Czech Republic. Regarding the structure of the thesis, the purpose of the New York Convention itself is defined first, followed by an analysis of its Article III which is a fundamental element of the work. The following section dealing with the Czech legal regulation of civil enforcement proceedings in relation to the Czech arbitral awards is necessary to assess the reception of Article III of the New York Convention in the Czech legal system and the fulfilment of the condition prohibiting the double standard. It describes the court’s enforcement of the decision as well as the execution proceedings. The next chapter is a crucial one because it deals with the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic. This first addresses the issue of the status of the New York Convention as an international convention within the Czech legal system, then the procedural regulation of the recognition and enforcement of such foreign arbitral awards and the case-law approach to this issue. Finally, the thesis briefly summarizes the partial conclusions made in the work, provides an answer to the research question as well as possible solutions to the disputable issues. Klíčová slova: New York Convention, foreign arbitral award, recognition and enforcement, case law of the Supreme Court of the Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Ohnoutková 900 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Ohnoutková 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Ohnoutková 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 152 kB